Idéfase for utbygging somatikk i Skien

Idéfasen for utvikling av Sykehuset Telemark er gjennomført for å avklare behovet og identifisere framtidsrettede og realistiske løsningsalternativer for somatisk virksomhet i Skien. Den bygger på Sykehusets strategi 2016 – 2019, med videreføring i Utviklingsplanen 2030 for Sykehuset Telemark. Idéfasen er avgrenset til gjelde sengeområde, poliklinikk- og dagområder, operasjonsområde og etablering av strålebehandling.

Om arbeidet i idéfasen

Arbeidet med idéfasen har vært organisert som et prosjekt, med administrerende direktør som prosjekteier og utviklingsdirektør Annette Fure som prosjektleder.
Med utgangspunkt i dagens drift og organisasjon har fire arbeidsgrupper identifisert flaskehalser og tidstyver ved pasientforløp og personalets arbeidsprosesser. Målsettingen med dette arbeidet har vært å bedre pasientens flyt gjennom sykehuset.

Resultatene fra idéfasen ble sammenfattet i et utkast til rapport som ble behandlet av styret onsdag 13.desember.2017.

Kommuner og samarbeidspartnere ble invitert til å komme med innspill. Endelig rapport ble vedtatt i styremøte 7.februar 2018. Aktuelle alternativ ble redusert fra fem til fire.

Idéfase - Rapport og referansedokumenter til nedlasting

Referansedokumentene i idéfaserapporten

[01] STHF Utviklingsplan 2030 (2016).pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[01] STHF Utviklingsplan 2030 (2016).pdf[01] STHF Utviklingsplan 2030 (2016).pdf
[02] HSØ Mandat idefase Utbygging somatikk Skien.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[02] HSØ Mandat idefase Utbygging somatikk Skien.pdf[02] HSØ Mandat idefase Utbygging somatikk Skien.pdf
[03] OUS_Oppfølging av stråleterapikapasiteten i HSØ - Fordeling av kapasitet - Endelig rapport 2017.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[03] OUS_Oppfølging av stråleterapikapasiteten i HSØ - Fordeling av kapasitet - Endelig rapport 2017.pdf[03] OUS_Oppfølging av stråleterapikapasiteten i HSØ - Fordeling av kapasitet - Endelig rapport 2017.pdf
[04] 148000-I-HP-001_styringsdokument v1.2.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[04] 148000-I-HP-001_styringsdokument v1.2.pdf[04] 148000-I-HP-001_styringsdokument v1.2.pdf
[05] Regjeringen Nasjonal Helse- og sykehusplan 2016-2019, St.meld.nr 11 (0216).pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[05] Regjeringen Nasjonal Helse- og sykehusplan 2016-2019, St.meld.nr 11 (0216).pdf[05] Regjeringen Nasjonal Helse- og sykehusplan 2016-2019, St.meld.nr 11 (0216).pdf
[06] HOD Helse- og omsorgsdepartement, Meld. St.47, Samhandlingsreformen, juni 2009.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[06] HOD Helse- og omsorgsdepartement, Meld. St.47, Samhandlingsreformen, juni 2009.pdf[06] HOD Helse- og omsorgsdepartement, Meld. St.47, Samhandlingsreformen, juni 2009.pdf
[07] HOD Helse- og omsorgsdepartementet, Meld. St. 13 (2014-2015), Kvalitet og pasientsikkerhet 2015.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[07] HOD Helse- og omsorgsdepartementet, Meld. St. 13 (2014-2015), Kvalitet og pasientsikkerhet 2015.pdf[07] HOD Helse- og omsorgsdepartementet, Meld. St. 13 (2014-2015), Kvalitet og pasientsikkerhet 2015.pdf
[08] 148000-I-PA-016 Teknologirapport_ idèfase_USS v 1.0.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[08] 148000-I-PA-016 Teknologirapport_ idèfase_USS v 1.0.pdf[08] 148000-I-PA-016 Teknologirapport_ idèfase_USS v 1.0.pdf
[09] 14800-9 Bygningsmessig utviklingsplan v 1.2 2016.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[09] 14800-9 Bygningsmessig utviklingsplan v 1.2 2016.pdf[09] 14800-9 Bygningsmessig utviklingsplan v 1.2 2016.pdf
[10) 14800-2 Bygningsmessig nåsituasjon Teknisk tilstand og estimert oppgraderingsbehov 2015 v2.0.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[10) 14800-2 Bygningsmessig nåsituasjon Teknisk tilstand og estimert oppgraderingsbehov 2015 v2.0.pdf[10) 14800-2 Bygningsmessig nåsituasjon Teknisk tilstand og estimert oppgraderingsbehov 2015 v2.0.pdf
[11] 14800-1 Bygningsmessig nåsituasjon Egnethet og tilpassningsdyktighet (detaljering) 2015.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[11] 14800-1 Bygningsmessig nåsituasjon Egnethet og tilpassningsdyktighet (detaljering) 2015.pdf[11] 14800-1 Bygningsmessig nåsituasjon Egnethet og tilpassningsdyktighet (detaljering) 2015.pdf
[12] A.K. Anders Larsen Tilpasningsdyktighet og potensial for fremtidig bruk, Multiconsult 2010.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[12] A.K. Anders Larsen Tilpasningsdyktighet og potensial for fremtidig bruk, Multiconsult 2010.pdf[12] A.K. Anders Larsen Tilpasningsdyktighet og potensial for fremtidig bruk, Multiconsult 2010.pdf
[13] Skien Kommune 2014001 Sykehuset Telemark områderegulering 2016.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[13] Skien Kommune 2014001 Sykehuset Telemark områderegulering 2016.pdf[13] Skien Kommune 2014001 Sykehuset Telemark områderegulering 2016.pdf
[14] Sykehusbygg, Aktivitetsframskriving i somatikk år 2035, STHF.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[14] Sykehusbygg, Aktivitetsframskriving i somatikk år 2035, STHF.pdf[14] Sykehusbygg, Aktivitetsframskriving i somatikk år 2035, STHF.pdf
[15] 14800-I-PA-010 Faglige driftskonsepter Sengeposter Poliklinikk og dagområde.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[15] 14800-I-PA-010 Faglige driftskonsepter Sengeposter Poliklinikk og dagområde.pdf[15] 14800-I-PA-010 Faglige driftskonsepter Sengeposter Poliklinikk og dagområde.pdf
[16] 14800-I-PA-012 Faglige driftskonsepter Operasjon.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[16] 14800-I-PA-012 Faglige driftskonsepter Operasjon.pdf[16] 14800-I-PA-012 Faglige driftskonsepter Operasjon.pdf
[17] 14800-I-PA-011 Faglige driftskonsepter Observasjonspost_avklaringsenhet og intermediær-intensivkapasitet.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[17] 14800-I-PA-011 Faglige driftskonsepter Observasjonspost_avklaringsenhet og intermediær-intensivkapasitet.pdf[17] 14800-I-PA-011 Faglige driftskonsepter Observasjonspost_avklaringsenhet og intermediær-intensivkapasitet.pdf
[18] 14800-I-PA-009 Faglige driftskonsepter Kreft_stråling.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[18] 14800-I-PA-009 Faglige driftskonsepter Kreft_stråling.pdf[18] 14800-I-PA-009 Faglige driftskonsepter Kreft_stråling.pdf
[19] 148000-I-PA-013 Faglige driftskonsepter teknologi og støttefunksjoner v 1.0.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[19] 148000-I-PA-013 Faglige driftskonsepter teknologi og støttefunksjoner v 1.0.pdf[19] 148000-I-PA-013 Faglige driftskonsepter teknologi og støttefunksjoner v 1.0.pdf
[20] 148000-I-18_1.0 Arealbehov og mulige løsninger.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[20] 148000-I-18_1.0 Arealbehov og mulige løsninger.pdf[20] 148000-I-18_1.0 Arealbehov og mulige løsninger.pdf
[21] Australian Health Infrastructure Alliance (AHIA) - radiation oncology unit.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[21] Australian Health Infrastructure Alliance (AHIA) - radiation oncology unit.pdf[21] Australian Health Infrastructure Alliance (AHIA) - radiation oncology unit.pdf
[22] Sykehusbygg Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter 2017.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[22] Sykehusbygg Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter 2017.pdf[22] Sykehusbygg Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter 2017.pdf
[23] Helse Vest RHF Dokumentasjon nasjonal bemanningsmodell 2015.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[23] Helse Vest RHF Dokumentasjon nasjonal bemanningsmodell 2015.pdf[23] Helse Vest RHF Dokumentasjon nasjonal bemanningsmodell 2015.pdf
[24] Helse Sør Øst RHF Regionale føringer for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner 2017.pdfhttps://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Utbygging-Skien/Idefase-hring/[24] Helse Sør Øst RHF Regionale føringer for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner 2017.pdf[24] Helse Sør Øst RHF Regionale føringer for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner 2017.pdf

 

Idéfasens fire faglige driftskonsepter

Prosjektet har i første fase arbeidet med å utrede og anbefale faglige driftskonsepter innenfor mandatets fire områder, fordelt på fire arbeidsgrupper.

Om inndeling i arbeidsgrupper og mål for arbeidet

Inndeling i arbeidsgrupper har vært slik:

 1. Sengepost, poliklinikk og dagområde
 2. Operasjon
 3. Observasjonspost/avklaringsenhet og intermediær-/intensivkapasitet
 4. Stråling/kreft

Arbeidsgruppene har bestått av medarbeidere fra de aktuelle klinikkene, stab, samt tillitsvalgte og brukere.

Målet med arbeidet har vært å identifisere driftsmodeller som gir best mulig pasientflyt med god kvalitet og pasientsikkerhet, kombinert med optimal bruk av interne ressurser og god internlogistikk. Herunder inngår også anbefaling om riktig utnyttelse av senger, inkludert senger i akuttmottak/ observasjonssenger og intensiv- og intermediærsenger. Arbeidsgruppene har dessuten vurdert nærhetsbehovene mellom de ulike fagområdene/funksjonene, samt hvordan teknologi og utstyr skal kunne utnyttes på en effektiv måte.

De fire arbeidsgruppene har i ADs ledermøte den 17.10.2017 levert sine anbefalinger med faglige driftskonsepter, inkludert nærhetsbehov til egne og andre funksjoner. Ledergruppen tok de anbefalte driftskonseptene til orientering og legger disse til grunn i det videre idéfasearbeidet. Det videre arbeidet vil avklare konsekvensene driftskonseptene vil ha på prosjektprogrammet og utformingen av de bygningsmessige alternativene.

 

I hovedsak anbefaler arbeidsgruppene følgende fire overordnede faglige driftskonsepter:

1. Sengepost, poliklinikk og dagområde

 • Nær plassering av sengepost og tilhørende poliklinikk.
  (Med ‘nær’ menes samme etasje eller tilgrensende bygg)
  I dette faglige driftskonseptet samles fagområder med vekt på helhetlig pasientforløp og faglig synergieffekt, med fokus på nærhet, samarbeid (kompetanse/ ressurser/ utsyr/ rom) og god logistikk. Nærhetsprinsippet vil legge til rette for tverrfaglig samarbeid rundt pasientforløpet og kan føre til en mer helhetlig tilnærming med økt kvalitet i pasientbehandlingen. Felles aktivitet- og bemanningsplanlegging og kompetanseutvikling kan bidra til bedre ressursutnyttelse på tvers og samordning av driften.
 • Desentralisert pleiemodell
  (Arbeidsstasjoner plassert i sengepost-arealet)
  Denne modellen vurderes å gjøre personalet mer synlig for pasienten, å gi bedre mulighet for overvåking, å redusere risiko for uønskede hendelser og bidra til økt trygghet for pasientene. I tillegg vil personalet få redusert gåavstand og vil dermed øke andel direkte pasientrelatert arbeid, og økt utnyttelsesgraden av sengekapasiteten.

2. Operasjon

 • Samlokalisere operasjon i Skien.
  Det bør etableres et felles areal for operasjonsstuene på ett plan for å få best mulig effektivitet. Det bør organiseres et skille mellom dag/døgn og elektiv/ø-hjelp som rendyrker hver sin pasientlogistikk. Hvis det blir bygningsmessige utfordringer å få løst operasjonsarealet på ett plan kan 2 etasjer over hverandre være et akseptabelt alternativ, gitt en optimal heisløsning mellom etasjene.
  • Det foreslås en egen enhet nært operasjonsarealet for pasienter som skal til dagoperasjoner og sammedagsinnleggelse. (pasienter som legges inn samme dag som de opereres). Enheten bør ha egen pre- og post-operativ funksjon for disse pasientene (ikke for sammedagspasienter).

3. Observasjonspost/avklaringsenhet i akuttmottaket og intermediær-/intensivkapasitet

 • Øke antall senger (kapasitet) i avklaringsenheten i akuttmottaket. Denne enheten skal ta hånd om utredning og behandling av pasienter som man tror kan skrives ut innen 24t. (Ikke fødende pasienter).
 • Plassere intensivsenger, postoperative senger (for innlagte pasienter) og intermediær senger i umiddelbar nærhet til hverandre for best sambruk av personell. Disse sengene bør ligge i umiddelbar nærhet til operasjon.

4. Kreft/stråling

 • Samle stråleenhet, infusjons poliklinikk, konsultasjons poliklinikk og sengeenhet. Viktige støttefunksjoner som ernæringsveiledning, hvileareal, aktivitetsrom, etc. (gjerne kalt behandlingssupplement) bør være knyttet så tett til behandlingsarealene som mulig for best mulig pasientflyt og samdrift. Disse enhetene kan benytte felles resepsjon, venterom og felles sekretærtjeneste. Slik samlokalisering vil legge til rette for optimale pasientforløp og effektiv arbeidsdag for knappe personellressurser som f.eks. onkologer og spesialsykepleiere.

 


Bygningsmessige alternativer fra idéfaserapporten

Alternativene er detaljert beskrevet i idéfaserapporten, men her gis en kort oppsummering.

Alle alternativene planlagt med trinnvis utbygging der hvert byggetrinn kan fungere som en selvstendig og avsluttet investering. Dersom ett eller flere byggetrinn i valgt alternativ ikke blir gjennomført vil kapasitetsbehovet (antall senger og poliklinikkrom) i 2035 ikke kunne oppfylles, og skisserte driftsgevinster vil heller ikke kunne realiseres i sin helhet.

0-alternativ

Dette alternativet går ut i fra at virksomhet og utnyttelse av bygningsmasse i hovedtrekk blir som i dag. Kun nødvendige tiltak for å tilfredsstille nødvendige lovkrav iverksettes, samt at behovet for behandlingskapasitet i 2030 skal dekkes.

Nullalternativet er sammenligningsgrunnlaget (referanse) vi benytter for å beskrive og tallfeste virkninger av alternativene 1-4.

0-alternativet innebærer følgende:

 • Nytt strålesenter må bygges.
 • Porsgrunn benyttes som somatisk dagsykehus og at lokasjonen gjøres i stand til å møte det økte behovet med moderne og vedlikeholdt bygningsmasse.
 • Innen operasjon og radiologi klarer Porsgrunn og Skien å handtere veksten som er forventet.
 • B55-Nordfløy oppgraderes teknisk men ikke funksjonelt (dvs. fortsatt 4-sengs rom og toalett/bad på korridor.
 • Mangler innenfor eksisterende areal plass til 23 polikliniske rom, inkl. økning med en CT.
  Nytt bygg for å dekke mangel på rom. Nybygg benyttes også som evakueringsarealer for sengepost under teknisk oppgradering av Nordfløy.

Alternativ 1

 1. Etablering av et komplett kreftbygg med både stråling og medikamentell behandling. Senteret inneholder også senger. (Nybygg)
 2. Operasjonskapasiteten økes ved å ta i bruk deler av 5. etasje i B58-Vestfløya. Dagens funksjon (føde og barsel) flyttes over til nytt sengebygg. Det gjøres der med rom for utvidelse av nyfødt intensiv. (Ombygging)
 3. Det etableres et nytt sengebygg som i tillegg til normalsenger også inneholder fødestuer. Dette bygget kobles sammen med B55-Nordfløy og B58-Vestfløy. Det åpnes mulighet for en glassgård mellom disse byggene. (Nybygg)
 4. B55-Nordfløya benyttes til poliklinikk og dagbehandling (Ombygging)
 5. Legevaktens arealer i B58-Vestfløy benyttes som avklaringsenhet.
 6. Radiologi ekspanderes inn i gastropoliklinikken som må flyttes.

Alternativ 1, Idefaserapport for utbygging somatikk i Skien, vedtatt i styremøte 07.02.2018

Forklaring til fargebruk i skissen over utbyggingsalternativ 1

Alternativ 2

 1. Etablering av et komplett kreftbygg med både stråling og medikamentell behandling. Senteret inneholder også senger. (Nybygg)
 2. Normalsenger legges opp på strålesenteret som et sengetårn (totalt 5 sengeetasjer) . (Nybygg)
 3. Den manglende operasjonskapasiteten løses ved et eget bygg koblet til dagens operasjonsareal i B58-Vestfløya. (Nybygg)
 4. B55-Nordfløya benyttes til poliklinikk og dagbehandling. (Ombygging)
 5. Patologi flyttes til B51-Vaskeri sammen med BDS og Mammascreening. (Ombygging)
 6. Legevakts arealer i B58-Vestfløy benyttes som avklaringsenhet.
 7. Radiologi ekspanderes inn i gastropoliklinikken som må flyttes.
Skisse for alternativ 3 til utbygging somatikk Skien, per desember 2017
Forklaring til fargebruk i skissen over utbyggingsalternativ 3


Alternativ 3

 1. Det etableres en strålebunker med støttearealene i ledige lokaler i bygg 51. Den resterende kreftbehandlingen gjøres i dagens areal i B53-Moflata. (Nybygg og ombygging)
 2. Den manglende operasjonskapasiteten løses ved et eget bygg koblet til dagens operasjonsareal i B58-Vestfløya. I illustrasjonen er dette plassert vest om vestfløya men kan ha samme plassering som i alternativ 1. (Nybygg)
 3. Det etableres et nytt sengebygg (5 sengeetasjer). Dette bygget kobles sammen med B55-Nordfløy og B58-Vestfløy. Det åpnes mulighet for en glassgård mellom disse byggene. (Nybygg)
 4. B55-Nordfløya benyttes til poliklinikk og dagbehandling. (Ombygging)
 5. Legevakts arealer i B58-Vestfløy benyttes som avklaringsenhet.
 6. Radiologi ekspanderes inn i gastropoliklinikken som må flyttes.

Skisse for alternativ 4 til utbygging somatikk Skien, per desember 2017

Forklaring til fargebruk i skissen over utbyggingsalternativ 4

Alternativ 4

 1. Nytt kreftbygg med 3 sengeetasjer bygges (Nybygg)
 2. 2 sengeposter beholdes i Bygg 55-Nordfløy (dvs. fortsatt 4-sengs rom og toalett/bad på korridor) (Teknisk oppgradering)
 3. Patologi flyttes til B51-Vaskeri (Ombygging)
 4. Porsgrunn som somatisk dagsykehus Lokasjonen oppgraderes og «utvides» for å møte økt behov (Teknisk oppgradering og ombygging)
 5. Bygg 55-Nordfløy benyttes for å dekke mangel på polikliniske rom
  (Teknisk oppgradering og ombygging)

Skisse for alternativ 5 til utbygging somatikk Skien, per desember 2017

Forklaring til fargebruk i skissen over utbyggingsalternativ 5

Estimerte innflyttingsdatoer for de ulike alternativene

Tabellen under viser estimert innflyttingsdato for de ulike alternativene.

Idefase for utbygging av somatikk i Skien, estimerte innflytningstidspunkt for de ulike alternativene[1] Strålesenter inkludert 3 sengeetasje
[2] Gjelder rehabilitering/ombygging av Bygg 55-Nordfløy (senger, dagbehandling og poliklinikker)
[3] Rehabilitering/ombygging av poliklinikkdel i Porsgrunn

Estimerte kostnader for de ulike alternativene

Tabellene under viser investeringsestimatene for de ulike alternativene, totalt og spesifisert for hvert byggetrinn.

Kostnadene for byggeprosjektene

Oversikt over byggekostnadene for de ulike alternativene
Tabell 7-1 i rapporten

Totalkostnad

Tabellen viser det totale investeringsbehovet, inkludert medisinsk teknisk utstyr, IKT-investeringer og inventar.

Idefase for utbygging somatikk i Skien, Totalkostnad for de ulike alternativene
Tabell 7-2 i rapporten