CDC, Alissa Eckert

Koronavirus

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert.

Generell informasjon om koronavirus

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Informasjon til pasienter og pårørende

Koronasituasjonen ved Sykehuset Telemark - oppdatert 17.08

I dag
Antall pasienter innlagt: 0
Innlagte pasienter siste døgn: 0
Utskrevne pasienter siste døgn: 0
Døde siste døgn: 0

Siden 12. mars (samlet)
Innlagte pasienter: 12
Utskrevne pasienter: 8
Døde: 4
Ansatte med påvist smitte: 10

Oversikt fra Helse Sør-Øst

Nasjonal oversikt

Har du timeavtale ved sykehuset? Oppdatert 06.08

Har du:

 • symptomer på luftveisinfeksjon
 • mistenkt eller påvist aktiv covid-19 sykdom
 • i løpet av de 10 siste dagene hatt kontakt med noen som er koronasmittet
 • vært på reise utenfor Norge de siste 10 dagene

Ta i så fall kontakt med sykehuset for å vurdere om du skal møte som planlagt, eller få ny time på et senere tidspunkt.

Pasienter som møter til timeavtale og som har vært på reise i "gule regioner og land", får utdelt munnbind før de kommer inn på sykehuset.

For å unngå at mange blir sittende sammen i ventesoner, ønsker vi ikke at pasientene kommer for tidlig til sykehuset. Hvis alle kommer tidligst ti minutter før timen sin, unngår vi at mange pasienter må vente samtidig.

Besøk på sykehuset - oppdatert 05.08

Det er fortsatt begrensninger for besøk ved sykehuset, men vi ønsker å legge til rette så langt det er mulig. Besøk må avklares med avdelingen i forkant, og besøkende skal informeres om gjeldende rutiner.

Antall besøkende begrenses til 1-2 personer som står pasienten nær. Det er viktig at avstand og smittevernråd blir fulgt. Det forutsettes at de som skal på besøk:

 • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
 • ikke har mistenkt eller påvist aktiv covid-19 sykdom
 • ikke er definert som nærkontakt
 • ikke har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dagene

Det er egne regler for besøk på intensiv, nyfødt intensiv, barneavdelingen og føde-barselavdelingen.

Sykehuset skal fortsatt ha adgangskontroll for besøkende. Så lenge det er restriksjoner for besøk, bør heller ikke innlagte pasienter gå ut av avdelingen uten at det er gjort avtale med personalet.
Permisjoner for innlagte pasienter bør vurderes nøye.

Registrering av besøkende - oppdatert 05.08

Sykehuset ønsker oversikt over hvem som er på besøk. Da kan vi gjennomføre smitteoppsporing på en effektiv måte dersom vi oppdager smitte hos pasienter, besøkende eller ansatte. 

Slike opplysninger blir makulert etter 10 dager.

Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål.

Åpningstider i kafe ved hovedinngang i Skien - oppdatert 17.08

Fra og med 17.august er det ordinære åpningstider:

Mandag  –  fredag kl.08.00 – 19.00
Lørdag og søndag kl. 10.00 - 19.00

Skal du føde ved Sykehuset Telemark? - oppdatert 10.06

Vi ønsker at det skal bli enklere for barnefar og partner å delta under fødsel og i barseltiden. Vi har derfor myket opp på besøksreglene. Selv om vi legger til rette for mer besøk ved sykehuset, vil vi fortsatt ha tiltak for å redusere risikoen for smitte av koronavirus.

Ultralyd hos jordmor

Partner kan være med til ultralyd i svangerskapsuke 18-19 og uke 32. Vi kan ikke være for mange mennesker på venterommet, derfor må partner vente ute. Den gravide ringer når det er klart for å komme inn til undersøkelsen, og da kan partner komme direkte opp på rommet på poliklinikken.

Omvisning på avdelingen

Per i dag kan vi dessverre ikke gjennomføre omvisning på avdelingen. Vi har imidlertid laget en video som gir svar på en del spørsmål.

Jordmorsamtaler på jordmorpoliklinikken

Partner kan være med når den gravide skal til samtale på jordmorpoliklinikken. For å begrense antall personer på venterommet, må partner vente ute. Den gravide ringer partner når det er klart for å komme inn på samtalen og han/hun kommer direkte opp på rommet på poliklinikken.

Partner kan ikke være med på andre undersøkelser utover det som er nevnt ovenfor.

Tror du fødselen er i gang?

Ring sykehuset på telefon 35 00 47 64 eller 35 00 41 60.

Smitterisiko (koronasmitte)

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og barnefar/partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

 • Frisk barnefar/partner kan være med under fødselen.
 • Frisk barnefar/partner kan være med under keisersnitt, og får være med på føde- og barselavdelingen.
 • Far/partner må fylle ut og skrive under på en sjekkliste for pårørende og besøkende.
 • Dersom barnefar/partner har påvist koronasmitte, har symptomer på luftveisinfeksjon, eller har hatt nærkontakt med smittet, kan barnefar/partner ikke være med under fødselen eller barseloppholdet.
 • Dersom mor har påvist koronasmitte eller symptomer på luftveisinfeksjon, vil mor være i isolasjon på føde- og barselavdelingen.

Om oppholdet etter fødselen (barsel)

Barselopphold er vanligvis 2-3 døgn ved normal fødsel, men vurderes individuelt avhengig av mor og barnets helsetilstand

 • Barnefar/partner kan være med til barsel etter fødselen, og overnatte én natt dersom det er plass i avdelingen. Vi prioriterer førstegangsfødende og fødende som kommer langveisfra.
 • Barnefar/partner kan komme på besøk på barsel i to timer om dagen når mor og barn er innlagt.
 • Dersom mor ligger på rom med annen kvinne, må det avtales tidspunkt for besøkene slik at det ikke blir for mange på rommet av gangen. Besøk kan kun foregå inne på rommet.
 • Viktig at barnefar/partner som besøker avdelingene følger vanlige smittevernregler. Det betyr:

  - Å utføre håndhygiene før de går inn og ut av sykehuset
  - Å holde minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter
  - Å gå rett til avdeling og oppholde seg minst mulig i fellesarealer.
  - Ikke  besøke andre pasienter på sykehuset.
  - Utføre håndhygiene når de går inn og ut av pasientens rom
  - Ikke ha på beskyttelsesutstyr
   

Andre kan ikke komme på besøk – heller ikke søsken.
Barnet kan ikke tas med ut av barselavdelingen før barnet er utskrevet

Har du andre spørsmål?

Se vår nettside «Vil du føde ved Sykehuset Telemark?» for mer informasjon om fødsel og barselopphold ved sykehuset. 

Besøk på nyfødt intensiv - oppdatert 28.05

Vi åpner forsiktig opp for besøk av far /partner på nyfødt Intensiv.
For våre premature og syke små, og deres foreldre, er det svært viktig med tilknytning.
Derfor åpner vi for at far /partner kan være sammen med mor og barn tre timer.
Det vil bli gjort individuelle avtaler i spesielle tilfeller.

Alle besøkende til nyfødt intensiv må være luftveisfriske.
Besøkende må følge smittevernsrutiner, og vil få opplæring i dette. Det blir gjort fortløpende vurdering av besøksreglene, og endringer kan bli gjort på kort varsel.

Besøk på barneavdelingen - oppdatert 28.05

Vi ønsker å legge til rette for noe mer besøk på barneavdelingen.
Samtidig er det viktig at vi opprettholder tiltak for å redusere risikoen for smitte.

På barneavdelingen tillater vi at én omsorgsperson kan være innlagt med barnet. Vi ønsker at dette er den samme personen under hele innleggelsen.

I tillegg åpner vi opp for at en annen omsorgsperson kan besøke barnet hver dag mellom klokka 17.00 og 19.00. Besøket kan foregå på pasientrommet eller ute i sykehusparken.

Når vi myker opp besøksreglene, er det viktig at du

 • utfører håndhygiene før du går inn og ut av sykehuset
 • holder minst én meter avstand til ansatte og andre pasienter
 • går rett til avdelingen der pasienten ligger – uten å oppholde deg i fellesarealer
 • utfører håndhygiene når du går inn og ut av pasientens rom

Vi forutsetter at pårørende som besøker pasienter på sykehuset, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller har hatt nærkontakt med smittede.

Vi kan dessverre ikke åpne opp for søskenbesøk ennå.
 
Dersom et barn er alvorlig eller kritisk sykt, vil vi legge til rette for besøk av flere omsorgspersoner.

Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med noen av oss på barneavdelingen.

Fertilitetsavdelingen Sør - oppdatert 08.09

Fortsatt redusert drift som følge av koronasituasjonen

Oppdatert 08.09.2020

Lokale føringer og smittevernstiltak ved Sykehuset Telemark gjør at vi har noe redusert drift. Vi tilbyr den samme utredning og behandling som før pandemien, men i mindre omfang enn vanlig. Dessverre medfører redusert drift økte ventetider hos oss.

På grunn av endret bemanning har vi ikke telefontid for innkommende samtaler fra pasienter. For å komme i kontakt med oss, bruk «Crypho» som beskrevet under «Praktiske opplysninger om Fertilitetsavdelingen Sør», så kan vi ringe deg tilbake.

Besøk psykisk helsevern og rusbehandling - oppdatert 02.06

Vi har åpnet opp for besøk til alvorlig syke, pasienter med lange behandlingsforløp, og for barn og unge. Samtidig vil vi fortsatt ha besøkskontroll til alle seksjoner.

Besøkende må kontakte seksjonen hvor pasienten ligger på telefon for å avklare besøk.

Pårørende som har symptomer på luftveisinfeksjon, er definert som nærkontakt, eller har mistenkt eller påvist covid-19, kan ikke komme på besøk.

Besøkende må følge sykehusets rutiner for besøk. I tillegg gjelder følgende anbefalinger:

 • Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
 • Holde minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter
 • Om mulig, bør besøk skje utendørs eller i eget besøksrom
 • Besøksrommet må tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre.
 • Også ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters avstand til ansatte og pasienter.
 • Når pasient har behov for rullestol, bør ansatte trille denne.

Disse reglene gjelder også for pårørende og ledsagere til pasienter som har avtale om poliklinisk behandling.

For å kunne gjennomføre eventuell smittesporing, vil vi registrere alle besøkende ved ankomst. Denne listen blir makulert etter 10 dager.

Videokonsultasjon

Sykehuset Telemark tilbyr videokonsultasjoner hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig. Vi benytter videotjenesten Pexip fra Norsk Helsenett (join.nhn.no), som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner.

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, må du til sykehuset.

Det er ikke alle poliklinikker/avdelinger som tilbyr videokonsultasjoner.

Les mer om videokonsultasjon

Blodprøver og andre laboratorieprøver

Siden det er adgangskontroll ved sykehuset, er det bare de som er under behandling eller skal ha behandling, som får komme inn på sykehuset.

Laboratoriene ved Sykehuset Telemark ønsker å begrense prøvetaking, og vi vil unngå at pasienter skal sitte tett i et relativt lite venteområde.

Dersom du skal ta blodprøver i forkant av behandling, eller under pågående behandling, kan du møte opp til prøvetaking som vanlig.

Sykehusapoteket

Sykehusapoteket Skien har følgende åpningstider:

Hverdager: 08.30 - 16.00
Lørdager stengt
Søndager: 18.00 - 21.00

Transport til sykehuset

Vi ber alle pasienter som har muligheten til det, om å ordne transport til sykehuset selv.
Pasienter som ordner egen transport, får dekket utgifter til parkering og bom.

Se mer informasjon på helsenorge.no

Blodbanken er åpen som vanlig, og vi trenger alle blodgivere for å opprettholde beredskapen i Telemark. Har du vært frisk i 10 dager, og hvis du ikke har vært i utlandet på 10 dager, er du hjertelig velkommen til å gi blod.

Hvis det er noe du er usikker på, kan du kontakte blodbanken på 3500 3713.

Generelle råd

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus?

Folkehelseinstituttet ønsker å få bedre oversikt over  smittesituasjonen i Norge. Du finner mer informasjon om dette samt skjema for innmelding til Folkehelseinstituttet, på helsenorge.no.

Se råd om smittevern og karantene på helsenorge.no

Følg rådene om hygienetiltak fra Folkehelseinstituttet.

Hygieneplakat fra Folkehelseinstituttet

Symptomer

De vanligste symptomene ved det nye koronaviruset (covid-19) er nyoppstått hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet. Symptomene ved covid-19 er i stor grad overlappende med symptomer på andre luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og influensa, særlig ved mindre alvorlig sykdom. Også andre symptomer kan forekomme (se Viruset, smittemåtar og sjukdom).

Rådene nedenfor gjelder derfor alle med akutt luftveisinfeksjon. Det kan også være vanskelig å skille luftveisinfeksjon fra symptomer på allergi (se tabellen under).

Symptomer.PNG

 


Informasjon til ansatte

 

Informasjon til fastleger og samarbeidspartnere

Nyhetsoversikt

 • 04.09.2020
  Trener på behandling med nytt utstyr

  Sykehuset Telemark har fått to millioner kroner til nytt simuleringsutstyr. Dette skal brukes for å trene helsepersonell til å hjelpe til på intensivavdelingen ved behov.

 • 03.09.2020
  Stor studie om covid-19-smittede

  Personer som har testet positivt for koronavirus i Agder og Telemark får tilbud om antistofftesting hver sjette måned gjennom to år. Tilbudet er en del av en studie hvor målet er å lære mer om immunitet og senskader etter covid-19.

 • 27.08.2020
  Fortsatt strenge smitteverntiltak

  Sykehuset Telemark vil fremdeles ha strenge smitteverntiltak i tiden framover. Målet er å redusere risiko for smitte blant pasienter, pårørende og ansatte. Samtidig går sykehuset fra grønn beredskap til mer normal drift.

 • 24.08.2020
  Hva synes ansatte om håndteringen?

  Nesten 1200 ansatte har sagt hva de mener om sykehusets håndtering av covid-19-pandemien. – Resultatene er nyttige, og jeg vil takke alle for engasjementet de har vist ved å svare, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

 • Testing av korona
  07.08.2020
  Oppdaterte rutiner for ansatte som har vært i utlandet

  De siste ukene har det blitt økt smitte i Norge, og de fleste som har fått påvist smitte har vært i utlandet. For å redusere risikoen for smitte ved sykehuset er retningslinjene for ansatte som har vært i utlandet oppdatert.

 • 06.08.2020
  Oppdaterte rutiner for pasienter og besøkende til sykehuset

  Med bakgrunn i økende reisevirksomhet og økt smitte i Norge er rutinene for kontroll av hvem som kommer til sykehuset, oppdatert. Både pasienter og besøkende blir spurt om reisevirksomhet før de kommer inn på sykehuset.

 • 30.07.2020
  Hvordan var omsorgen for den døende?

  Innbyggerne i Telemark kan være med å evaluere kvaliteten på omsorgen som gis til døende og deres pårørende. – Mål er å lære av pårørendes opplevelser og erfaringer under koronapandemien, sier overlege Ørnulf Paulsen.

 • 30.06.2020
  Økt bruk av videokonsultasjoner

  De siste ukene er det mange pasienter som har fått tilbud om videkonsultasjoner og oppfølging via nettet. Både pasienter og ansatte er fornøyde med de nye digitale løsningene.

 • 23.06.2020
  Besøk på Sykehuset Telemark

  Det er fortsatt begrensninger for besøk ved sykehuset, men vi ønsker å legge til rette så langt det er mulig. Besøk må avklares med avdelingen i forkant.

 • 29.05.2020
  Far kan være med på barsel

  Etter to måneder med strenge besøksregler, kan endelig fedre og partnere få være mer tilstede under fødsel og i barseltiden. Det vil fortsatt være adgangskontroll og andre tiltak for å redusere risiko for smitte.

 • 20.05.2020
  Møte med kinesiske leger

  Leger ved Sykehuset Telemark har hatt et lengre møte med leger fra Wuhan i Kina. Under et videomøte onsdag, drøftet legene behandlingen av covid-19-pasienter. De kinesiske legene var de første som fikk erfaring med det nye koronaviruset.

 • 11.05.2020
  Gradvis oppstart av mammografitilbud

  Mammografiprogrammet har vært stengt siden midten av mars på grunn av koronapandemien. Sykehuset Telemark vil gradvis åpne screeningtilbudet igjen fra og med uke 22. Målet er å gi time til mange av dem som fikk avlyst avtalen sin.

 • 11.05.2020
  Styrker smittevernet ved Sykehuset Telemark

  Sykehuset styrker smittevernarbeidet ved å ansatte en koordinator for smitteoppsporing. Karine Mo skal bistå i arbeidet med oppsporing av pasienter, pårørende og medarbeidere.

 • 07.05.2020
  God oppfølging av covid-19-pasienter

  Alvorlig syke covid-19-pasienter får ofte følgeskader. De skal få god oppfølging og hjelp av Sykehuset Telemark. – Vi har en plan for tverrfaglig rehabilitering, sier avdelingsleder Caroline Torskog.

 • 05.05.2020
  Nye kontrollører ved sykehuset

  Pensjonerte politi- og brannmenn kontrollerer nå pasienter og ansatte som skal inn på sykehusene i Skien og Porsgrunn. Adgangskontrollen skal redusere risikoen for smitte ved sykehusene.

 • 29.04.2020
  Ber pasientene møte presis ved sykehuset

  Sykehuset Telemark oppfordrer pasientene om å møte tett opp til avtalt time. Dette er et viktig råd for å redusere risikoen for smitte.

 • 23.04.2020
  Mer normal drift – fortsatt høy beredskap

  Sykehuset Telemark skal øke den planlagte aktiviteten i ukene som kommer. Samtidig skal sykehuset ha strenge smitteverntiltak og være i beredskap for å kunne behandle mange covid-19-pasienter.

 • 21.04.2020
  Får snakke sammen via nettbrett

  Nå kan smittede pasienter og deres pårørende snakke trygt med hverandre via en videoløsning. – Det er flott at vi kan tilby pasienter og pårørende en slik mulighet, sier intensivsykepleier Bente Meyer-Kristiansen.

 • 17.04.2020
  Husk å møte opp til avtalt time

  Det er viktig at du møter opp når du har fått en avtale hos fastlegen din eller på sykehuset. Det er oppfordringen fra Bamble, Skien og Porsgrunn kommuner og Sykehuset Telemark.

 • 17.04.2020
  Roboten fjerner koronavirus

  Renholderne ved Sykehuset Telemark får god hjelp av en robot når de skal fjerne mulig smitte. Roboten bruker UV-stråling når den rengjør områder for blant annet koronavirus.

 • 16.04.2020
  Beredskapsnivået blir justert ned

  Sykehuset Telemark nedjusterer beredskapsnivået i forbindelse med koronasituasjonen. Det betyr at nivået endres fra gul til grønn beredskap. Sykehuset kommer til å øke den planlagte aktiviteten i ukene som kommer.

 • 15.04.2020
  Liten smitterisiko på sykehuset

  Noen pasienter og pårørende blir engstelige når de ser ansatte uten munnbind, hansker og annet smittevernutstyr. – De trenger ikke å være urolige. Det er ikke meningen at alle skal bruke slikt utstyr, sier sykehusdirektør Tøm Helge Rønning.

 • 14.04.2020
  Sykehuset Telemark takker kommunene

  Sykehuset Telemark takker kommunene for godt samarbeid under den pågående koronapandemien. – Kommunene i Telemark gjør en meget god jobb, sier samhandlingsansvarlig Frank Hvaal.

 • 11.04.2020
  Oppretter tilbud til pårørende

  Sykehuset tilbyr ekstra støtte til pårørende av innlagte pasienter med covid-19. – De pårørende har det ekstra vanskelig når de ikke får vært tilstede hos den syke, og det er derfor viktig at de får best mulig støtte, sier fagdirektør Halfrid Waage.

 • 08.04.2020
  Mange på sykehuset får opplæring

  De siste ukene er det mange ansatte som har gjennomført opplæring og tatt e-læringskurs. Sykehuset ruster seg til å kunne behandle langt flere covid-19-pasienter framover.

 • 08.04.2020
  God oversikt over nødvendige varer

  Det har vært mye oppmerksomhet og bekymring rundt lagrene av smittevernutstyr og annet viktig forbruksmateriell. Sykehuset har god oversikt over varelageret og behovet framover.

 • 05.04.2020
  Påvist smitte hos tre ansatte ved samme seksjon

  De siste ukene er det ni ansatte ved Sykehuset Telemark som har fått påvist koronasmitte. Tre av dem jobber på sengeposten for infeksjon.

 • 28.03.2020
  Koronasmittet pasient er død

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus, er død ved Sykehuset Telemark. Dette er det første registrerte koronadødsfallet i Telemark.

 • 27.03.2020
  Skal delta i forskning på koronabehandling

  I dag finnes det ingen kjent medikamentell behandling mot koronainfeksjon. Sykehuset Telemark er ett av flere sykehus som skal forske på medisiner med mulig effekt.

 • 27.03.2020
  Tar i bruk videokonsultasjoner

  Flere avdelinger ved sykehuset har tatt i bruk videokonsultasjon i behandlingen. Dette er blant annet et godt alternativ for barn og unge som har psykiske helseutfordringer.

 • 27.03.2020
  Bytter ut teltet med brakker

  Triageteltet utenfor akuttmottaket blir byttet ut med brakker. Dette er en mer solid løsning, og forholdene vil være bedre både for pasienter og ansatte.

 • 26.03.2020
  Styrker samhandlingen om korona

  Sykehuset Telemark og kommunene ønsker å samarbeide enda tettere om koronasituasjonen. – Vi skal informere hverandre, drøfte felles utfordringer og hjelpe hverandre på en best mulig måte, sier samhandlingsansvarlig ved sykehuset, Frank Hvaal.

 • 19.03.2020
  Fagdirektøren har fått påvist koronavirus

  Fagdirektøren ved Sykehuset Telemark er smittet av koronavirus. Hun har ikke hatt direkte kontakt med pasienter de siste ukene, og hun har jobbet hjemmefra etter at hun merket milde symptomer.

 • 18.03.2020
  Påvist to nye smittede ved Sykehuset Telemark

  Det påvist koronasmitte hos én ny pasient og én ny ansatt ved Sykehuset Telemark. Dette fører ikke til at flere ansatte må i karantene, og det berører heller ikke andre pasienter.

 • 18.03.2020
  Pasient innlagt med koronasmitte

  En pasient er lagt inn på Sykehuset Telemark med koronasmitte. Dette er den første pasienten som blir behandlet for Covid-19 ved sykehuset i Skien.

 • 17.03.2020
  Vi trenger flere i beredskap

  Sykehuset Telemark kommer trolig til å ha behov for mer helsepersonell i tiden som kommer. Vi oppfordrer derfor leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og ambulansearbeidere til å melde seg.

 • 17.03.2020
  Kreftpoliklinikken åpner igjen

  Kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark åpner igjen onsdag. All kreftbehandling ved sykehuset går som planlagt.

 • 17.03.2020
  Vi trenger fortsatt blodgivere

  Blodbanken er åpen som vanlig, og vi trenger alle blodgivere for å opprettholde beredskapen. Har du vært frisk i 14 dager, og hvis du ikke har vært i utlandet på 14 dager, er du hjertelig velkommen til å gi blod.

 • 16.03.2020
  Påvist smitte hos ansatt på Notodden sykehus

  Det er påvist koronasmitte hos en ansatt ved Notodden sykehus. Dette er det første tilfellet av smitte blant ansatte og pasienter ved sykehuset på Notodden.

 • 15.03.2020
  Sykehuset endrer driften fra mandag 16. mars

  Det blir store endringer i driften ved Sykehuset Telemark fra og med mandag morgen. For å sikre forsvarlighet, blir det et tydeligere skille mellom hva sykehusene i Skien og på Notodden skal gjøre.

 • 15.03.2020
  To nye smittet blant sykehusansatte

  Det er påvist koronasmitte hos ytterligere to ansatte ved Sykehuset Telemark. Personer som har vært i kontakt med disse, blir kontaktet forløpende i løpet av dagen.

 • 14.03.2020
  Ansatt ved sykehuset er smittet

  En ansatt ved kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark har testet positivt på koronavirus. Dette er det første bekreftede tilfellet blant ansatte og pasienter ved sykehuset.

 • 13.03.2020
  Mammografitilbudet blir midlertidig stengt

  Mammografiprogrammet i Telemark blir midlertidig stengt. Dette berører om lag 70 kvinner daglig.

 • 13.03.2020
  Telt for sortering av pasienter

  Det er satt opp et triagetelt utenfor akuttmottaket. Det skal brukes til å sortere pasienter ut fra smitterisiko.

 • 11.03.2020
  Strenge regler for besøk

  Sykehuset Telemark innfører svært strenge regler for besøk. Det er kun pårørende til kritisk syke som skal inn på sykehuset. Målet med tiltaket er å redusere risikoen for koronasmitte.

 • Besøk sykehuset koronavirus
  03.03.2020
  Besøk på sykehuset - koronavirus

  Pårørende som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus bør ikke besøke pasienter på sykehuset. Det gjelder pårørende som har vært på reise i risikoområder siste 14 dager før besøket.

Fant du det du lette etter?