Koronavirus - informasjon til ansatte

Reiser til utlandet - oppdatert 25.06

Det er åpnet for fritidsreiser til Danmark, Finland og Island. Reiser til disse landene krever ikke at ansatte må i karantene ved hjemkomst.

Tidligere denne måneden sa myndighetene at nordmenn også kunne reise til Gotland, men på grunn av økt smitte, er det innført karantenekrav ved hjemkomst fra den svenske øya.

Ansatte som reiser på ferie blir oppfordret til å være ekstra bevisste og følge lokale og nasjonale smittevernråd. Det er svært viktig å holde avstand og ha god håndhygiene.

Regjeringen planlegger å åpne for reiser til flere europeiske land fra og med 15. juli. Hvilke land dette dreier seg om vil bli offentliggjort 10. juli. Regjeringen vil oppdatere denne listen hver 14. dag gjennom sommeren.

Hvis du får luftveissymptomer etter en reise, må du holde deg hjemme til ett døgn etter at du er symptomfri.
Smittesituasjonen er i stadig utvikling, både lokalt og globalt, og rådene for smittevern oppdateres derfor fortløpende. 

Karantene etter reiser til utlandet - oppdatert 25.06

Dersom ansatte på sykehuset velger å reise til andre land enn Danmark, Island og Finland, må de i karantene ved hjemkomst. Dersom karantenetiden ikke er en del av ferien, må ansatte i karantene uten lønn (ulønnet permisjon).  Karantenetiden er i dag ti dager.

Sykehuset fraråder derfor ansatte å reise på ferie til land med karantenekrav – både på grunn av smitterisiko og krav til karantene. Dersom ansatte mener at de har viktige grunner for å reise, skal reisen drøftes med nærmeste leder.

Når myndighetene åpner for reiser til flere europeiske land fra og med 15. juli, er det viktig å være klar over at smittesituasjonen i de ulike landene kan endre seg raskt. Ansatte som reiser til utlandet risikerer derfor at det kan bli innført karantenekrav når de skal hjem.

Endring i helgene gjennom sommeren - oppdatert 19.06

Oppdatert med lenke til planer

Gjennom sommeren opprettholder vi funksjonsfordelingen mellom Skien og Notodden for øyeblikkelig hjelp. Men det blir endringer i helgene. Denne ordningen gjelder fra fredag 19. juni klokka 16.00 til mandag 17. august klokka 08.00.

Sykehuset i Skien skal fortsatt motta alle medisinske pasienter, alle barn, traumer og all øyeblikkelig hjelp innen gynekologi, fødsler, urologi, plastikkirurgi og øre/nese/hals.

Sykehuset på Notodden skal på ukedager motta all øyeblikkelig hjelp innen ortopedi og gastrokirurgi.

I helgene skal ortopediske og gastrokirurgiske pasienter fra nedre Telemark til Skien, mens pasienter fra øvre Telemark skal til Notodden. Dette gjelder i tidsrommet fredag klokka 16.00 til mandag klokka 08.00. (For ambulanseoppdrag gjelder dette fra fredag klokka 14.30 til mandag klokka 06.30.)

Pasienter som kommer til sykehuset i Skien søndag kveld eller natt, kan bli overført til Notodden hvis det er forsvarlig. Dette skal vurderes ut fra pasientens totalsituasjon og ut fra operasjons- og sengekapasitet på Notodden og i Skien. Det vil være felles morgenmøter mellom ansatte i Skien og Notodden hvor ressursene blir avklart.

Akuttpoliklinikkene er åpent alle dager på Notodden og i Skien. Hvis det er pasienter som har behov for operativt inngrep eller innleggelse, skal vakthavende lege innen gastro eller ortopedi vurdere behandlingssted.

Alle pasienter med mistanke eller påvist covid-19 skal til Skien.

Det er utarbeidet detaljerte og konkrete planer for sommeren. (Lenken fungerer kun når du er pålogget sykehusets nettverk.)

På sykehusets intranett finner du også en oversikt over de driftsendringer som er innført ved STHF, og en oversikt over hvor pasienter blir lagt inn. (Lenken fungerer kun når du er logget på sykehusets nettverk).

NB! Ikke åpne regnearket for redigering. Da vil du låse dokumentet for de som skal oppdatere.

Normal driftsmodell fra uke 34 - oppdatert 19.06

Sykehuset går tilbake til normal driftsmodell etter sommeren. Det betyr at oppgavefordelingen mellom Notodden og Skien blir slik den var før koronapandemien.
 
Målet er å normalisere driften mest mulig slik at sykehuset kan øke aktiviteten og sikre kvaliteten. 
 
I planene er det tatt høyde for økt smitte og flere covid-19-innleggelser til høsten. 

Rasjonering på utstyr - oppdatert 30.06

Det er fortsatt rasjonering på åndedrettsvern, hetter, munnbind med knytning og desinfeksjonsprodukter. Slik er det ved alle norske sykehuset og rasjoneringen vil vare en god stund framover.

Hvis det er seksjoner og avdelinger som har utfordringer med å få smittervernsprodukter, desinfeksjonsmidler eller andre varer som de mener de har behov for, bør de kontakte sentrallager for å finne en løsning.

Registrering av besøkende - oppdatert 11.06

Antistofftest - oppdatert 12.06

Fra 15. juni vil Avdeling for laboratoriemedisin tilby antistofftest mot SARS-CoV-2-virus. 
Testen vil ikke bli benyttet som en diagnostisk test ved tidlig infeksjon som erstatning for PCR. Det er fortsatt PCR som skal benyttes for å påvise aktuell covid-19 sykdom.

Normal ordning for egenmeldinger - oppdatert 28.05

Ansatte kan benytte egenmelding inntil åtte dager sammenhengende. Da det ble satt i verk ekstraordinære tiltak, var det anledning til å benytte egenmelding i 16 dager hvis det var koronareletert. Vi er nå tilbake til normal ordning igjen.

Pasientrettighetene gjeninnføres - oppdatert 28.05

Nå som pasientrettighetene gjeninnføres, går vi tilbake til vanlig rutine for håndtering av henvisninger. Pasientene kan fortsatt ikke bruke oppfyllelelsesordningen via Helfo. 

Om det er spørsmål, ta kontakt med DIPS forvaltning eller foretaksjurist Helle Devik Haugseter. 

Begrenset møtevirksomhet - oppdatert 08.05

Vi ønsker fortsatt å begrense møtevirksomheten på sykehuset. Myndighetene har myket opp rådene for hvor mange mennesker som kan være samlet, men ved sykehuset skal vi fremdeles prøve å begrense fysiske møter med mange deltakere.

De siste ukene har vi hatt en øvre grense på fem personer i samme gruppe.
Nå har regjeringen økt maksgrensen til 20 personer.
Rådene om å holde avstand gjelder fortsatt.

Ved Sykehuset Telemark betyr dette at vi tillater fysiske møter med opptil 20 deltakere, men

 • Vi skal fortsatt begrense møtevirksomhet med mange deltakere i så stor grad som mulig
 • Hvis det er nødvendig å arrangere møter med mange deltakere, må lokalet være stort nok til å holde avstand
 • Vi oppfordrer til fortsatt bruk av Skype og andre digitale løsninger
 • Vi skal holde avstand i pauser og når vi spiser lunsj

Smittevern - opplæring og prosedyrer - oppdatert 05.06

Oppdatert Heliks-prosedyre 12078

I Læringsportalen finner du opplæringspakker for alle ansatte samt for midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet.

Login til Læringsportalen

Se informasjon om pålogging til Læringsportalen.

Smittevernopplæring for alle ansatte

Opplæringspakke for smittevern er tilgjengelig i læringsportalen. Opplæringen består av en sjekkliste med e-læring og instruksjonsfilmer.

Gå inn på læringsportalen og søk opp  via kurskatalogen:

 • «Opplæring smittevern korona»
  Målgruppe: alle ansatte.

Oversikt over sentrale prosedyrer for smittevern

Du må være pålogget sykehusets nettverk for å kunne åpne prosedyrene:

Opplæring for midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet

Opplæringen består av sjekklister med e-læring og instruksjonsfilmer i systemopplæring, smittevern, observasjonskompetanse og oksygenbehandling.

Gå inn på læringsportalen og søk opp via kurskatalogen:

 • "Opplæring sykepleiefunksjon korona"
  Målgruppe:
  • Internt omdisponerte sykepleiere med autorisasjon
  • Eksternt innleide sykepleiere med autorisasjon
  • 3. års sykepleiestudenter og medisinstudenter med ny klinisk erfaring av noe varighet 
    
 • "Opplæring hjelpepersonell korona"
  Målgruppe:
  • Medisinstudenter, sykepleierstudenter og andre som er under helsefaglig utdanning, men som har liten eller ingen klinisk erfaring fra sykehus
  • Helsefaglig utdannet personell som hjelpepleiere, omsorgsfagarbeidere, fysioterapeuter, kiropraktorer, tannleger mv som mangler eller har lite relevant klinisk erfaring fra sykehus

 • «Opplæring legefunksjonen korona»
  Målgruppe:
  • Eksternt innleide leger
  • 5. og 6. års medisinstudenter med lisens

Hurtigtest av innlagte pasienter - oppdatert 06.05

Sykehuset kan analysere prøver fra pasienter med mistanke om covid-19. Prøvesvarene vil foreligge i løpet av to timer.

Det er Avdeling for laboratoriemedisin som tar imot PCR-testene. De kan ta imot prøver når det er mistanke om smitte ved innleggelse, eller hvis det er mistanke om infeksjon hos innlagte pasienter.

Hurtigtestene vil kun bli brukt på pasienter, og det skal være klar mistanke om koronavirus. Pasienten må ha akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustenhet.

Analysen bestilles i DIPS under mikrobiologi. Det er krav om kliniske opplysninger.

Skype og videokonferanser - oppdatert 21.04

Videokonsultasjon - kommunikasjon med pasient

Sykehuset Telemark tilbyr videokonsultasjoner der hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig. Vi benytter videotjenesten Pexip fra Norsk Helsenett (join.nhn.no), som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner.

Foreløpig tilbyr ikke alle våre poliklinikker/avdelinger videokonsultasjoner.
Se vår behandlingstekst om videokonsultasjon

Videokonferanse - ansatte imellom og med behandlere ved andre foretak

Det er både effektivt og nyttig å bruke Skype til å kommunisere med andre. Skype kan brukes både som "chatte-kanal" for en-til-en kommunikasjon, og til elektroniske møter der flere deltagere inviteres inn.

Samhandling om pasient-/helseopplysninger

Det er nå mulig å samhandle om pasient-/helseopplysninger ansatte imellom eller med behandlere internt ved helseforetaket.
Ved Sykehuset Telemark skal Skype skal ikke benyttes til kommunikasjon med pasienter eller mellom eksterne helseforetak, til det skal videokonsultasjons løsning benyttes - se over.

Pass på følgende der Skype benyttes til pasient-/helseopplysninger:

 • At lagring av direktemeldinger (chat) er skrudd av.
  Ønsker du å ta vare på noe av dialogen med direktemeldinger, må det kopieres før dialogen avsluttes. Helseopplysninger skal kun kopieres inn i journalsystem.
 • Bruk applikasjonsdeling framfor skjermdeling.
  Ved å bruke applikasjonsdeling fremfor skjermdeling, elimineres risikoen for at beskyttelsesverdig informasjon fra kliniske applikasjoner vises.

Samhandling uten pasient-/helseopplysninger via mobil

Det er ikke alltid mulig å delta på Skypemøter via en PC.
Pasient-/helseopplysninger skal ikke utveksles via Skypemøte på mobil.

Veileder for bruk av Skype på nettbrett og mobil

Brosjyrer og informasjon på ulike språk - oppdatert 02.04

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at en del av de smittede er født utenfor Norge.
For å nå ut til personer i Norge med innvandrerbakgrunn, er det laget mange brosjyrer og mye informasjon på andre språk.

Myndighetene jobber aktivt med å nå ut med viktig informasjon til alle gruppene i befolkningen.


Fant du det du lette etter?