Koronavirus - informasjon til ansatte

Fortsatt strenge smitteverntiltak - oppdatert 27.08

Sykehuset Telemark vil fremdeles ha strenge smitteverntiltak i tiden framover. Målet er å redusere risiko for smitte blant pasienter, pårørende og ansatte. Samtidig går sykehuset fra grønn beredskap til mer normal drift.

Sykehuset Telemark vil fortsatt ha adgangs- og besøkskontroll, vi skal holde avstand og ha god håndhygiene. Sykehuset er godt forberedt på å håndtere covid-19-pandemien framover og vi har gode rutiner på plass.

Beredskapsnivået blir vurdert fortløpende.

Har du mistanke om at du er smittet? oppdatert 03.09

Presisering av kulepunkter

Har du nylig fått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19?

Covid-19 har ofte følgende symptomer: feber, hoste, tungpustenhet, tap av smak eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse.
Det kan være vanskelig å skille luftveisinfeksjon fra symptomer på allergi, se oversikt fra WHO om symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi.

Når skal du teste deg?

Du skal teste deg hvis du:

 • har symptomer som nevnt ovenfor, og har mistanke om at du kan være smittet.
 • hvis du ikke har feber, men kjenner symptomer på forkjølelse, kan det være greit å se det an en dag før du eventuelt tar test.
 • har vært på utenlandsreise og har pasientnært arbeid.

For ansatte som ikke har pasientnært arbeid vurderer arbeidsgiver behov for testing etter utenlandsreise.

Hvor kan du få testet deg?

Tester skal tas i den ansattes hjemkommune.
I enkelte tilfeller kan testen tas på den ansattes avdeling, etter avtale med leder.

Testsvar kan hentes under Min journal på helsenorge.no.

Kan du gå på jobb, eventuelt med munnbind?

• Ingen bør gå på jobb med symptomer.
• Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og til allmenntilstanden er god.
• I tvilstilfeller skal leder gjøre en risikovurdering i samråd med smittevernlege, før du som er testet kan gå på jobb uten å vente prøvesvar. 
• De som skal bruke munnbind er kun ansatte eller vikarer som er unntatt karanteneplikt (Heliks-id 13882).

Møter og seminarer - oppdatert 19.08

Vi ønsker å begrense møtevirksomheten på sykehuset, og rådene om å holde avstand gjelder fortsatt.
Vi skal redusere smitterisiko, men også unngå at mange må i karantene dersom en kollega får påvist smitte.

Interne møter på sykehuset

 • Ved Sykehuset Telemark tillater vi fysiske møter med opptil 20 deltakere
 • Vi skal fortsatt begrense møtevirksomhet med mange deltakere i så stor grad som mulig
 • Hvis det er nødvendig å arrangere møter med mange deltakere, må lokalet være stort nok til å holde avstand
 • Vi oppfordrer til fortsatt bruk av Skype og andre digitale løsninger

Møter med eksterne forelesere

 • Leder skal vurdere risiko ut fra drift.
 • Leder på avdeling må gjennomgå egenerklæringsskjema med leverandør/foreleser to dager før oppmøte. Skjemaet signeres når foreleser kommer. (egenerklæringsskjema under vedlegg i Heliks 13882).

Eksterne møter/konferanser med deltagere fra sykehuset

 • Leder vurderer risiko ut i fra drift. Det må vurderes konsekvens dersom ansatte må i karantene ved en ev. smitteoppsporing.
 • Det er arrangøren av møtet/konferansen som er ansvarlig for å legge til rette for smitteverntiltak, og som må sørge for at disse overholdes. Det innebærer også antall deltagere.
 • Sykehusets deltager/den ansatte har ansvar for å holde seg oppdatert på gjeldende smittevernrutiner på konferansestedet.

Reiser til utlandet - oppdatert 13.08

Sykehuset Telemark oppfordrer ansatte til å tenke seg nøye om før de reiser til utlandet, og sykehuset fraråder ansatte å reise til land med karantenekrav. Dette er i tråd med Utenriksdepartementets klare fraråding.
Ansatte som har vært i utlandet de siste ti dagene må melde fra til leder hvor de har vært på reise.

Ansatte som har vært i utlandet de siste 10 dagene før de begynner på jobb, skal melde fra til leder om hvor de har vært.

Ansatte som har vært i «røde» land og regioner de siste 10 dagene før de begynner på jobb, skal i karantene.

Ansatte som har vært i «gule» land og regioner de siste 10 dagene før de begynner på jobb:

 • Ansatte med pasientnært arbeid må teste seg. Disse skal heller ikke begynne å jobbe før de har bekreftet negativt prøvesvar.

 • For ansatte som ikke har pasientnært arbeid kan arbeidsgiver vurdere behov for test.

Dersom arbeidsgiver likevel vurderer at ansatte må gå på jobb i påvente av testsvar, skal ansatte alltid bruke munnbind.

Testing

Tester skal tas i den ansattes hjemkommune, men kan i enkelte tilfeller tas på den ansattes avdeling etter avtale med leder. I enkelte tilfeller kan testen tas på den ansattes avdeling, etter avtale med leder.

Testsvar kan hentes under Min journal på helsenorge.no.

Besøkskontroll - oppdatert 24.07

Enkelte seksjoner og avdelinger merker økt pågang av pårørende som ønsker å komme på besøk. Vi minner om at det fortsatt er besøks- og adgangskontroll ved sykehuset.

For å unngå smitte av koronavirus på sykehuset, opprettholder vi besøkskontroll. Dette er spesielt viktig i en tid hvor flere har vært på reise, og risikoen for smitte øker.

Pårørende som har vært på reise i land utenom Norge, skal ikke besøke pasienter før det har gått ti dager etter hjemkomst. Dette gjelder personer som har vært i både «grønne» og «røde land».

Hvis pårørende ønsker å besøke alvorlig syke pasienter eller barn, kan det gjøres unntak, men da skal det avklares med avdelingen på forhånd.

Det er viktig at vi spør besøkende om reisevirksomhet før de kommer inn på sykehuset.

Registrering av besøkende - oppdatert 06.08

Rasjonering på utstyr - oppdatert 30.06

Det er fortsatt rasjonering på åndedrettsvern, hetter, munnbind med knytning og desinfeksjonsprodukter. Slik er det ved alle norske sykehuset og rasjoneringen vil vare en god stund framover.

Hvis det er seksjoner og avdelinger som har utfordringer med å få smittervernsprodukter, desinfeksjonsmidler eller andre varer som de mener de har behov for, bør de kontakte sentrallager for å finne en løsning.

Antistofftest - oppdatert 12.06

Fra 15. juni vil Avdeling for laboratoriemedisin tilby antistofftest mot SARS-CoV-2-virus. 
Testen vil ikke bli benyttet som en diagnostisk test ved tidlig infeksjon som erstatning for PCR. Det er fortsatt PCR som skal benyttes for å påvise aktuell covid-19 sykdom.

PCR-test av innlagte pasienter - oppdatert 06.05

Sykehuset kan analysere prøver fra pasienter med mistanke om covid-19. Prøvesvarene vil foreligge i løpet av to timer.

Det er Avdeling for laboratoriemedisin som tar imot PCR-testene. De kan ta imot prøver når det er mistanke om smitte ved innleggelse, eller hvis det er mistanke om infeksjon hos innlagte pasienter.

Hurtigtestene vil kun bli brukt på pasienter, og det skal være klar mistanke om koronavirus. Pasienten må ha akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustenhet.

Analysen bestilles i DIPS under mikrobiologi. Det er krav om kliniske opplysninger.

Smittevern - opplæring og prosedyrer - oppdatert 17.09

Oppdatert Heliks-prosedyre 13882.

I Læringsportalen finner du opplæringspakker for alle ansatte samt for midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet.

Login til Læringsportalen

Se informasjon om pålogging til Læringsportalen.

Smittevernopplæring for alle ansatte

Opplæringspakke for smittevern er tilgjengelig i læringsportalen. Opplæringen består av en sjekkliste med e-læring og instruksjonsfilmer.

Gå inn på læringsportalen og søk opp  via kurskatalogen:

 • «Opplæring smittevern korona»
  Målgruppe: alle ansatte.

Oversikt over sentrale prosedyrer for smittevern

Du må være pålogget sykehusets nettverk for å kunne åpne prosedyrene:

Opplæring for midlertidig innleid personell i forbindelse med koronautbruddet

Opplæringen består av sjekklister med e-læring og instruksjonsfilmer i systemopplæring, smittevern, observasjonskompetanse og oksygenbehandling.

Gå inn på læringsportalen og søk opp via kurskatalogen:

 • "Opplæring sykepleiefunksjon korona"
  Målgruppe:
  • Internt omdisponerte sykepleiere med autorisasjon
  • Eksternt innleide sykepleiere med autorisasjon
  • 3. års sykepleiestudenter og medisinstudenter med ny klinisk erfaring av noe varighet 
    
 • "Opplæring hjelpepersonell korona"
  Målgruppe:
  • Medisinstudenter, sykepleierstudenter og andre som er under helsefaglig utdanning, men som har liten eller ingen klinisk erfaring fra sykehus
  • Helsefaglig utdannet personell som hjelpepleiere, omsorgsfagarbeidere, fysioterapeuter, kiropraktorer, tannleger mv som mangler eller har lite relevant klinisk erfaring fra sykehus

 • «Opplæring legefunksjonen korona»
  Målgruppe:
  • Eksternt innleide leger
  • 5. og 6. års medisinstudenter med lisens

Skype og videokonferanser - oppdatert 21.04

Videokonsultasjon - kommunikasjon med pasient

Sykehuset Telemark tilbyr videokonsultasjoner der hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig. Vi benytter videotjenesten Pexip fra Norsk Helsenett (join.nhn.no), som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner.

Foreløpig tilbyr ikke alle våre poliklinikker/avdelinger videokonsultasjoner.
Se vår behandlingstekst om videokonsultasjon

Videokonferanse - ansatte imellom og med behandlere ved andre foretak

Det er både effektivt og nyttig å bruke Skype til å kommunisere med andre. Skype kan brukes både som "chatte-kanal" for en-til-en kommunikasjon, og til elektroniske møter der flere deltagere inviteres inn.

Samhandling om pasient-/helseopplysninger

Det er nå mulig å samhandle om pasient-/helseopplysninger ansatte imellom eller med behandlere internt ved helseforetaket.
Ved Sykehuset Telemark skal Skype skal ikke benyttes til kommunikasjon med pasienter eller mellom eksterne helseforetak, til det skal videokonsultasjons løsning benyttes - se over.

Pass på følgende der Skype benyttes til pasient-/helseopplysninger:

 • At lagring av direktemeldinger (chat) er skrudd av.
  Ønsker du å ta vare på noe av dialogen med direktemeldinger, må det kopieres før dialogen avsluttes. Helseopplysninger skal kun kopieres inn i journalsystem.
 • Bruk applikasjonsdeling framfor skjermdeling.
  Ved å bruke applikasjonsdeling fremfor skjermdeling, elimineres risikoen for at beskyttelsesverdig informasjon fra kliniske applikasjoner vises.

Samhandling uten pasient-/helseopplysninger via mobil

Det er ikke alltid mulig å delta på Skypemøter via en PC.
Pasient-/helseopplysninger skal ikke utveksles via Skypemøte på mobil.

Veileder for bruk av Skype på nettbrett og mobil

Brosjyrer og informasjon på ulike språk - oppdatert 02.04

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at en del av de smittede er født utenfor Norge.
For å nå ut til personer i Norge med innvandrerbakgrunn, er det laget mange brosjyrer og mye informasjon på andre språk.

Myndighetene jobber aktivt med å nå ut med viktig informasjon til alle gruppene i befolkningen.


Fant du det du lette etter?