Koronavirus - informasjon til fastleger og samarbeidspartnere

Aktuelle prosedyrer - oppdatert 31.03

pdf-dokumenter fra sykehusets kvalitetsstyringssystem - Heliks
​Heliks-id​Navn

​Gyldig per
publisert dato

​8972Håndhygiene​​31.03.2020
​8981Basale smittevernrutiner​31.03.2020
​11562​Smitteisolering - Kontakt og dråpesmitte​31.03.2020
​13816Covid-19 Tiltak ved begrenset tilgang eller mangel på smittevernutstyr​31.03.2020
​13834Covid-19 Korona pandemi - personell i risikogruppe og / eller gravide​31.03.2020
​12078Covid-19 Koronavirus (Coronavirus). Håndtering av pasienter med mistenkt eller bekreftet Covid-19​31.03.2020
​8791​NEWS - Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og ISBAR kommunikasjonsmodell​31.03.2020
​13821​Covid-19 Håndtering av bekreftet eller mistenkt Covit-19 (koronavirus) avdød​31.03.2020
​13841​Covid-19 Sjekkliste for helsepersonell Pasientflyt ø-hjelps innleggelse Skien eller Notodden31.03.2020​


Rekvirering av pasienttransport - oppesittende pasienter – oppdatert 31.03

Ny ordning for oppesittende pasienter

Pasienter som er mistenkt eller påvist smittet av Covid-19, bør av smittehensyn ikke benytte drosje.
F.o.m. tirsdag 31. mars har Sykehuset Telemark egne biler for transport av oppesittende pasienter, som ikke kan reise på egenhånd eller ikke kan bli kjørt av pårørende.
Vi starter opp med to biler i Telemark, en stasjonert i Grenland (Skien) og en i Øst- Telemark (Hjartdal).

Bestilling av slik transport, kontakt:
Pasientreiser
Hverdager kl. 07.00-20.00
Telefon: 35 00 58 18

AMK
Alle dager: kl. 20.00-07.00
Telefon: 33 72 76 00
 
Det vil bli lenger ventetid enn normalt. Vi ber derfor rekvirentene være oppmerksomme på pasientens helsetilstand som raskt kan forverres.

Refusjon av utgifter ved bruk av egen bil

Som tidligere orientert om er det innført midlertidige rettighetsendringer for pasientreiser.
 Pasienter som kjører selv får dekket utgifter til parkering, bom og bilferge.
Informasjon om rettighetsendringer på helsenorge.no

Screening av koronasmitte - oppdatert 30.03

Prehospitale tjenester ved Sykehuset Telemark bruker et eget skjema for screening av koronasmitte. Dette skjemaet kan også  fastlegekontorene og legevaktene benytte.

Svarene i skjemaet tas med i avgjørelsen av hvordan pasienten skal håndteres og tas imot.

Kritisk mangel på PCR-reagenser: Omlegging av fecesdiagnostikken - oppdatert 30.03

Sykehuset i Vestfold melder at det grunnet utbruddet av koronavirussykdom (COVID-19) er global mangel på reagenser til PCR-analyser. Laboratoriet ved Sykehuset i Vestfold har derfor ikke lenger mulighet til å opprettholde bred PCR-undersøkelse av fecesprøver.
Diagnostikken av fecesprøver blir derfor lagt om.

Se informasjon fra Sykehuset i Vestfold

Smittevernopplæring og korona - oppdatert 27.03

Som følge av koronautbruddet har Sykehuset Telemark satt sammen en egen e-læringspakke for smittevern.
Opplæringen har sykehusets ansatte som målgruppe, men er også tilgjengelig for våre samarbeidspartnere. 

Opplæring Smittevern Korona

E-læringen kan gjennomføres på mobile enheter.

Sida vil oppdateres ved nye kurs.

Nye kriterier for testing - oppdatert 23.03

Det legges opp til økt testing denne uka. Årsaken er løfter om ekstra leveranse av reagenser. Økt testing er også i tråd med de nye retningslinje fra Folkehelseinstituttet. 

Her er nye prioriterte indikasjoner for testing av covid-19.

Kontakt med sykehuset vedrørende korona? - oppdatert 20.03

Dersom du har behov for faglige råd vedrørende vurdering av pasienter, kan du kontakte sykehusets «koronatelefon» (90 19 61 91).
Den skal primært benyttes hvis du ikke finner svar på Folkehelseinstituttets nettsider.

Telefonen er betjent mellom 08.00 og 16.00 på hverdager.

På kveld og i helger kan fastleger og legevakt ringe sentralbord (3500 3500) og be om calling 4436.

Avtalespesialister - oppdatert 20.03

 Av smittehensyn blir nå all elektiv virksomhet som ikke er kritisk for liv og helse, redusert. Dette påvirker også avtalepraksisen.  RHF-et påpeker imidlertid at det ikke er grunnlag for at avtalepraksiser skal stenge på et generelt grunnlag, men at hver avtalespesialist må vurdere hva situasjonen innebærer for sine pasienter.

Helse Sør-Øst har sendt brev til avtalespesialister 18.mars 2020 om behovsvurdering av nedskalering av driften i avtalepraksis.  

Om behandlingshjelpemidler - oppdatert 18.03

Behandlingshjelpemidler ved Sykehuset Telemark har telefontid fra kl 09.00-11.00 og 11.30- 14.30, alle hverdager.
Vi kan også kontaktes på epost: bhm@sthf.no

Kontoret er dessverre stengt for alle besøkende.

Tilgjengelighet, leveranse av utstyr og forbruksvarer

Sykehuset Telemark jobber med å sikre leveranse av utstyr og forbruksmateriell til hjemmeboende pasienter med behandlingshjelpemidler:

 • Det er svært viktig at det ikke bestilles mer enn avtalt. Hamstring av forbruksmateriell tillates ikke.
 • Leveranser går som normalt med vår sjåførtjeneste
 • Pakker sendes per post

Retur av brukt utstyr m/tilbehør

Det er innført skjerpede rutiner for retur av alt brukt utstyr fra pasienter i hjemmet og institusjon:

 • Alt brukt forbruksmateriell SKAL kastes som restavfall
 • Alle beholdere for sekret/vann kastes som restavfall
 • Kun medisinsk teknisk utstyr tas i retur med vår sjåførtjeneste, etter avtale
 • Det er ikke mulig å levere inn utstyr direkte til vårt kontor eller til hovedekspedisjonen på sykehuset
 • Ved påvist Covid-19 skal brukt/defekt utstyr IKKE RETURNERES!
  Kontakt Behandlingshjelpemidler for avtale.

Trenger du å kontakte oss med spørsmål knyttet til behandlingshjelpemidler?

Benytt e-post: bhm@sthf.no
Telefon 35 00 34 05

Rekvirering av laboratorieprøver - oppdatert 18.03

Primærhelsetjenesten henviser ofte pasienter til prøvetaking ved Avdeling for laboratoriemedisin i Skien og på Notodden. Det er ofte stor pågang. Mange pasienter blir derfor sittende tett i et relativt lite venteområde, noe vi vil unngå i dagens situasjon.

Vi ber derfor primærhelsetjenesten om å begrense denne prøvetakingen til:

 • rekvirerte analyser som må tas på sykehuslaboratorium (f.eks. p.g.a. krav til nedfrysing)
 • prøvetaking som er så vanskelig av legekontoret selv ikke klarer å ta prøvene 

Vi henstiller også til at denne prøvetakingen begrenses til et minimum.

Nyhetsoversikt

 • 28.03.2020
  Koronasmittet pasient er død

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus, er død ved Sykehuset Telemark. Dette er det første registrerte koronadødsfallet i Telemark.

 • 27.03.2020
  Skal delta i forskning på koronabehandling

  I dag finnes det ingen kjent medikamentell behandling mot koronainfeksjon. Sykehuset Telemark er ett av flere sykehus som skal forske på medisiner med mulig effekt.

 • 27.03.2020
  Tar i bruk videokonsultasjoner

  Flere avdelinger ved sykehuset har tatt i bruk videokonsultasjon i behandlingen. Dette er blant annet et godt alternativ for barn og unge som har psykiske helseutfordringer.

 • 27.03.2020
  Bytter ut teltet med brakker

  Triageteltet utenfor akuttmottaket blir byttet ut med brakker. Dette er en mer solid løsning, og forholdene vil være bedre både for pasienter og ansatte.

 • 26.03.2020
  Styrker samhandlingen om korona

  Sykehuset Telemark og kommunene ønsker å samarbeide enda tettere om koronasituasjonen. – Vi skal informere hverandre, drøfte felles utfordringer og hjelpe hverandre på en best mulig måte, sier samhandlingsansvarlig ved sykehuset, Frank Hvaal.

 • 19.03.2020
  Fagdirektøren har fått påvist koronavirus

  Fagdirektøren ved Sykehuset Telemark er smittet av koronavirus. Hun har ikke hatt direkte kontakt med pasienter de siste ukene, og hun har jobbet hjemmefra etter at hun merket milde symptomer.

 • 18.03.2020
  Påvist to nye smittede ved Sykehuset Telemark

  Det påvist koronasmitte hos én ny pasient og én ny ansatt ved Sykehuset Telemark. Dette fører ikke til at flere ansatte må i karantene, og det berører heller ikke andre pasienter.

 • 18.03.2020
  Pasient innlagt med koronasmitte

  En pasient er lagt inn på Sykehuset Telemark med koronasmitte. Dette er den første pasienten som blir behandlet for Covid-19 ved sykehuset i Skien.

 • 17.03.2020
  Vi trenger flere i beredskap

  Sykehuset Telemark kommer trolig til å ha behov for mer helsepersonell i tiden som kommer. Vi oppfordrer derfor leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og ambulansearbeidere til å melde seg.

 • 17.03.2020
  Kreftpoliklinikken åpner igjen

  Kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark åpner igjen onsdag. All kreftbehandling ved sykehuset går som planlagt.

 • 17.03.2020
  Vi trenger fortsatt blodgivere

  Blodbanken er åpen som vanlig, og vi trenger alle blodgivere for å opprettholde beredskapen. Har du vært frisk i 14 dager, og hvis du ikke har vært i utlandet på 14 dager, er du hjertelig velkommen til å gi blod.

 • 16.03.2020
  Påvist smitte hos ansatt på Notodden sykehus

  Det er påvist koronasmitte hos en ansatt ved Notodden sykehus. Dette er det første tilfellet av smitte blant ansatte og pasienter ved sykehuset på Notodden.

 • 15.03.2020
  Sykehuset endrer driften fra mandag 16. mars

  Det blir store endringer i driften ved Sykehuset Telemark fra og med mandag morgen. For å sikre forsvarlighet, blir det et tydeligere skille mellom hva sykehusene i Skien og på Notodden skal gjøre.

 • 15.03.2020
  To nye smittet blant sykehusansatte

  Det er påvist koronasmitte hos ytterligere to ansatte ved Sykehuset Telemark. Personer som har vært i kontakt med disse, blir kontaktet forløpende i løpet av dagen.

 • 14.03.2020
  Ansatt ved sykehuset er smittet

  En ansatt ved kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark har testet positivt på koronavirus. Dette er det første bekreftede tilfellet blant ansatte og pasienter ved sykehuset.

 • 13.03.2020
  Mammografitilbudet blir midlertidig stengt

  Mammografiprogrammet i Telemark blir midlertidig stengt. Dette berører om lag 70 kvinner daglig.

 • 13.03.2020
  Telt for sortering av pasienter

  Det er satt opp et triagetelt utenfor akuttmottaket. Det skal brukes til å sortere pasienter ut fra smitterisiko.

 • 11.03.2020
  Strenge regler for besøk

  Sykehuset Telemark innfører svært strenge regler for besøk. Det er kun pårørende til kritisk syke som skal inn på sykehuset. Målet med tiltaket er å redusere risikoen for koronasmitte.

 • Besøk sykehuset koronavirus
  03.03.2020
  Besøk på sykehuset - koronavirus

  Pårørende som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus bør ikke besøke pasienter på sykehuset. Det gjelder pårørende som har vært på reise i risikoområder siste 14 dager før besøket.

Fant du det du lette etter?