Utdanning av helsepersonell

Utdanning av spesialister i arbeidsmedisin

Avdeling for arbeidsmedisin er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialiteten arbeidsmedisin. Som lege i spesialisering (LIS) vil arbeidsoppgavene blant annet være utredning av pasienter med mistenkt arbeidsrelatert sykdom og utarbeidelse av spesialisterklæringer.

Alle LIS har egen veileder som er spesialist i arbeidsmedisin. Det er ukentlig internundervisning for leger i spesialisering og regelmessige bedriftsbesøk. Du vil få delta i avdelingens kvalitetsarbeid og evt. annet prosjektarbeid, spesielt for LIS som er ved avdelingen utover ett år.

Målbeskrivelsen for spesialiteten i arbeidsmedisin gir nærmere opplysninger om læringsmål for institusjonstjenesten for LIS på gammel ordning. For LIS som utdannes etter ny spesialitetsstruktur finnes opplysninger om læringsmål i Spesialistforskriften med vedlegg II.

Utdanningsplan for spesialisering i arbeidsmedisin ved Sykehuset Telemark

Ved spesialisering i arbeidsmedisin er det krav om sykehustjeneste for leger i spesialisering (LIS) både på gammel og ny ordning. Av den grunn har vi gjennomstrømmingstillinger – for å sikre at vi har «sirkulasjon» på noen LIS-stillinger slik at bedriftsleger får den tjenesten de trenger for å bli spesialist. Fra 01.07.21 er det innført et «listesystem» for disse  stillingene, der leger som trenger tjeneste her på arbeidsmedisinsk avdeling må gi beskjed om at de vil registreres på listen. Avdelingen kontakter så aktuelle kandidater når en stilling er ledig. Gjennomstrømmingsstillingene vil fra nå av ikke bli utlyst.  Faste LIS-stillinger utlyses som tidligere.

Det betyr at bedriftsleger som trenger sykehustjeneste her på avdelingen, må gi beskjed til avdelingen om at man ønsker å stå på «ventelisten». Det er spesielt viktig at de som planlegger å gjennomføre på «gammel ordning» får satt seg opp på listen så raskt som mulig, slik at man har større mulighet til å få tjenesten gjennomført før overgangsordningen utløper. For LIS på ny ordning må det foreligge samarbeidsavtale mellom BHT og avdelingen før oppstart i gjennomstrømmingstilling (se nedenfor). 

Vi vil sørge for at HR-avdelingen på Sykehuset Telemark registrerer aktuelle bedriftsleger på listen når vi får beskjed. 

Vi trenger følgende opplysninger for registrering: 
  • ​navn
  • personnummer (for å unngå å sende p.nr i epost, ring 35 00 31 17 og oppgi p.nr på telefon)
  • kontaktinformasjon: adresse, e-post og helst mobilnr.
  • hvor langt man er kommet i spesialiseringen (ant. mnd.)
  • tidspunkt (år) for ønsket sykehustjeneste
  • om man gjennomfører på ny eller gammel ordning

Send opplysningene til: fotr@sthf.no  eller wenroe@sthf.no.
Eventuelt, ring 35 00 31 17.

Vårt utgangspunkt er at man skal kunne gjennomføre sykehustjenesten/oppnå relevante læringsmål i løpet av tolv måneder, men det kan være unntak.

Samarbeidsavtale mellom avdelingen og BHT (for LIS på ny ordning) 

Det må foreligge en samarbeidsavtale mellom BHT og avdelingen som LIS på ny ordning skal gjennomføre avdelingsåret ved. BHT må være registrert utdanningsvirksomhet, evt. ha søkt om dette. Det er utarbeidet en standardavtale som benyttes, samt et vedlegg til denne som beskriver hvor de ulike læringsmål kan oppnås. BHT som ønsker å inngå en samarbeidsavtale med tanke på utdanning av LIS, kan ta kontakt med oss for å få inngått en avtale.  ​​

Ønsker du å bli nærmere kjent med oss og lære litt om hvordan vi jobber? Bedriftsleger er velkommen til å ta kontakt ved ønske om hospitering noen dager. Så sant det er mulig med tanke på avdelingens drift, vil vi prøve å tilrettelegge for dette.

Ta evt. kontakt med avdelingsoverlege Trude K. Fossum (tlf: 35 00 31 15) eller send mail til yma@sthf.no.

Sist oppdatert 20.02.2024