Rettigheter for pasienter

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Har du fått skriftlig beskjed i innkallingsbrevet om at du må kjøpe preparater før du skal til time på sykehuset, så kan du få refundert utlegget. Eksempler på preparater er tømmingsmidler før gastromedisinske undersøkelser og bedøvende krem til håndrygg når barn skal få narkose. 

​Skjemaet må fylles ut for hånd og sendes, med originalkvitteringer, til adressen som står nederst på skjemaet.

Du kan også få papirskjemaet utlevert i poliklinikkenes resepsjoner. Da kan du fylle ut skjemaet mens du er på poliklinikken, legge ved kvitteringene og be personalet i resepsjonen sende kravet i internposten til regnskapsavdelingen.

Skjema for refundering av utlegg av apotekutgifter


Når du har fått rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, får du tilbud om time. Dersom du avbestiller timen eller ikke møter, kan ikke sykehuset garantere at du får helsehjelp innen den fristen du har fått.

Du må kontakte avdelingen på telefon for å avbestille.

Les mer om rettigheter og plikter ved avbestilling av time/ikke møtt

Når en i familien er alvorlig syk, rusavhengig eller skadet påvirkes hele familien. Barn er spesielt sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til dette. Mange barn føler seg redde og alene.

Les mer om barn som pårøende

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.​​

Les mer om egenandel og frikort

Pakkeforløp skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart.
Et sentralt grep for å sikre god oppfølging og unngå unødige avbrudd er bruk av forløpskoordinator både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Vi har forløpskoordinatorer på følgende områder:

Kreft

Psykisk helsevern og rusbehandling

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.​

Les mer om fristbrudd

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

Les mer om fritt behandlingsvalg​

​​​Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Dette kan være viktig hvis du blir akutt syk og for eksempel må på legevakten eller et sykehus der du ikke har noe journal fra tidligere​​​.

​​​Les mer om kjernejournal​​​

Hva er kliniske studier?

Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

Les mer om kliniske studier

Vilkår og rettigheter ved deltakelse i klinisk studie

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder.

Les mer om vilkår og rettigheter ved deltakelse

Ekspertpanel

Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

Les mer om ekspertpanel

Kontrollkommisjonen er oppnevnt av Helse- og Omsorgsdepartementet ved Fylkesmannen for å være kontrollinstans overfor psykiatriske institusjoner. Kommisjonen skal sikre den enkelte pasients rettsikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet.

Les mer om kontrollkommisjon

En obduksjon er en grundig utvendig og innvendig undersøkelse av kroppen etter døden. Formålet med en obduksjon er å få oversikt over dødsårsaken og det hendelsesforløp som førte til døden.

Les mer om obduksjon

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Les mer om pasientreiser

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.​
Les mer om pasienter og persovern​​

 

Sykehuset skal vurdere henvisningen din innen 10 virkedager. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere.
Du skal få skriftlig tilbakemelding om utfallet av vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient.

Les mer om rett til vurdering og nødvendig elsehjelp

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

Les mer om hva dette innebærer

Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege/-psykolog i spesialisthelsetjenesten.

Les mer om kontaktlegeordningen på Helsenorge

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om ret til tolk

Pasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.

Les mer om rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Ved spørsmål om erstatning etter ulykke/yrkesskade/yrkessykdom kan du bli henvist til undersøkelse hos spesialist. Spesialisterklæringen blir en del av grunnlaget for vurdering av årsakssammenheng og eventuell varig medisinsk invaliditet.

Les om spesialisterklæring

 

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

​Som pasient har du rett til å ta del i valg som gjelder både utredning, behandling og oppfølging. Samvalg skal sikre at du får tilstrekkelig, presis og relevant informasjon om hva du kan forvente av behandlingsalternativene. Samvalg handler oftest om å velge mellom ulike og tilgjengelige behandlinger, men også det å utsette, avvente eller velge å ikke behandle. Du skal også kunne velge å avstå fra å ta del i slike valg.

Utgangspunktet for e​n samvalgssituasjon er at ingen av alternativene du kan velge mellom fremstår som klart best for alle pasienter, men blir et spørsmål om hvordan du veier fordeler og ulemper ved de ulike mulighetene opp mot hverandre. Den eller de som velger må gjøre en avveining, eksempelvis mellom sannsynlig effekt og risiko for bestemte bivirkninger. En slik avveining avhenger også av dine verdier og preferanser.

Du får støtte av helsepersonell i denne prosessen. For mange vil det være en god støtte å snakke med familie eller andre nære personer om disse valgene.

Spørsmål du kan stille din behandler:

  • Hvilke alternativer har jeg?
  • Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
  • Hvor sannsynlig er det at disse fordelene og ulempene vil gjelde for meg?

Når du skal være med å velge, spør deg selv: Hva er viktig for meg?​

Les mer om samvalg og samvalgsverktøy på helsenorge.no

Det gjelder spesielle lover og regler når pasienten er under 18 år.

Les mer
Sist oppdatert 26.02.2024