Taushetsplikt og innsynsrett

Taushetsplikt betyr at det ikke er tillatt for helsepersonell å spre noen opplysninger om deg uten at du har gitt samtykke til det. Som pasient har du rett til å se hva sykehuset har registrert av informasjon om deg (journalen din). Helsepersonell har plikt til å føre journal.

Journalen din inneholder informasjon fra dine møter med oss. Under finner du mer informasjon om spesielle forhold som oppstår når du som pasient er under 18 år.

Opplysninger  om deg fra kommunale instanser

Ofte ønsker vi å ta kontakt med kommunale instanser som har vært inne i bildet tidligere (helsestasjon, fastlege, PPT eller barnevern) fordi vi ser at det kan være nyttig. Vi er bundet av en streng taushetsplikt. Det er du som pasient eller foreldrene dine, som bestemmer i hvilken grad vi kan samarbeide med andre. Det er også du/dere som gir skriftlig samtykke til dette.

Du som har fylt 16 år

Ungdommer som har fylt 16 år har selvstendige pasientrettigheter. Sykehuset må få nødvendige samtykker fra ungdommen selv. Taushetsplikten innebærer da at vi ikke kan ta kontakt med foreldrene uten at ungdommen selv ønsker det, med noen viktige unntak:
1) Dersom vi vurderer at det er fare for liv og alvorlig skade for pasientens helse (jfr. forvaltningslovens §13b, nr. 5 og 6)
2) Dersom informasjon er nødvendig for at foreldrene skal kunne oppfylle foreldreansvaret (jfr. pasientrettighetsloven, §3-4, 3. ledd).
Dette vil være en skjønnsmessig vurdering.

Rett til innsyn i opplysninger sykehuset lagrer om deg (din journal)

Alle pasienter har full innsynsrett i egen journal (jfr. pasientrettighetsloven).

For barn under 12 år, gjelder innsynsretten også for foreldrene.

For barn/ungdom mellom 12 og 16 år skal sykehuset ikke gi informasjon til foreldre eller andre som har foreldreansvaret, når pasienten eller brukeren, av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.  (jfr. pasientrettighetsloven, §3-4, 2. ledd).

Les mer om innsyn i barns helseopplysninger på nett​

 

Sist oppdatert 26.05.2023