Fagkurs

Klinisk emnekurs i smerte for leger i primærhelsetjenesten

Klinisk emnekurs i diagnostisering og behandling av pasienter med langvarige smerter i primærhelsetjenesten.

Passert
2.
november
2023
2 dager
 1. 02. nov. 2023, 09:00 - 17:00
 2. 03. nov. 2023, 09:00 - 16:00

Tid og sted

Når

 1. 02. nov. 2023, 09:00 - 17:00
 2. 03. nov. 2023, 09:00 - 16:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Smertesykepleier Eva Undall, lokal arrangør og kursleder

Påmelding

Frist for påmelding: 19. okt. 2023

Målgruppe

 • Leger i primærhelsetjenesten og som er interesserte i smertebehandling
 • Leger under utdanning i allmennpraksis
 • Spesialister i allmennmedisin
 • Kurset passer også for andre helseprofesjoner i primærhelsetjenesten, og som interesserer seg for smertebehandling (sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter, vernepleiere, andre?).

Hensikt

Hensikten med dette kurset er å 

 1. øke kunnskap om smerte og smertebehandling blant leger i primærhelsetjenesten, 
 2. legge til rette for samhandling i smertebehandling i primærhelsetjenesten og med smerteklinikk 
 3. øke kvaliteten på smertebehandling til pasienter med langvarig smerte i primærhelsetjenesten.

Kursavgift og timer

Kursavgift kr. 4200, lunsj, kaffe og pausemat er inkludert i kursavgiften.

Antall timer: 15 timer

Innhold

Langvarige smertetilstander forekommer hyppig blant nordmenn. Leger i primærhelsetjenesten må kunne diagnostisere og behandle langvarige smerter, og må kunne samhandle med andre helsearbeidere i primærhelsetjenesten og smerteklinikk. Aktuelle tema for kurset er: diagnostisering av smerte, prinsipper for smertebehandling, medikamentutprøving, metodebok for smertebehandling, hvordan forstå langvarig smerte, psykoedukasjon og forklaringsmodeller og samhandling i smertebehandling (se program).

Læringsmål

Etter fullført kurs skal kursdeltaker ha oppnådd følgende læringsmål.

Kunnskap

 • Har økt forståelse for hva langvarig smerte er (klassifisering, fysiologi)
 • Har økt kunnskap om kartlegging og diagnostisering av ulike typer langvarig smerte
 • Har økt kunnskap om medikamentell og ikke-medikamentell behandling av langvarig smerte
 • Har økt forståelse for tverrprofesjonell samhandling i primærhelsetjenesten og med smerteklinikk

Ferdigheter

 • Identifiserer ulike typer langvarig smerte
 • Anvender metodebok som verktøy for å diagnostisere langvarig smerte
 • Anvender metodebok for å vurdere og velge hensiktsmessige behandlingstiltak for langvarig smerte
 • Forklarer pasienter hva smerte er basert på en biopsykososial forståelse

Læringsmål for spesialistutdanning i allmennmedisin

Kommunikasjon

 • Kunne formidle muntlig og skriftlig informasjon på en måte som blir forstått av mottaker (FKM LM-22).
 • Kunne kommunisere om sin egen og pasientens usikkerhet på måter som skaper trygghet og forståelse (FKM LM-21).

Kvalitet og pasientsikkerhet

 • Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling (FKM LM-41).

Pasient og pårørendeopplæring

 • Kunne anvende metoder og pedagogiske prinsipper for å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring av pasienter og pårørende i samhandling med relevante profesjonsgrupper (FKM LM-55)

Samhandling

 • Kunne beskrive sammenhengen mellom egen arbeidsplass, andre deler av helse- og omsorgstjenesten og samfunnet forøvrig og diskutere hvilke roller ulike andre aktører kan ha for pasientgrupper spesialistens arbeid omfatter (FKM LM-59).
 • Ha kjennskap til og kunne gi anbefalinger om tiltak for å fremme samhandling som gagner den enkelte pasient og tjenesten som helhet (FKM LM-60).
 • Ha kunnskap om lokale ressurser for utredning, forebygging, behandling og rehabilitering, og hvordan disse kan brukes på en mest mulig effektiv måte (ALM053)

Arbeidsmåter

Ressursforelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjon og kasuistikker.

Program for kurset

Program - dag 1
Tid
Tema
09:00-09:15
Velkommen og informasjon om kurset
09:15-11:00
Diagnostisering av smerte: Akutt/langvarig og nociseptiv/nevropatisk/nociplastisk
Forelesning, kasuistikker og diskusjoner
11:15-12:00
Prinsipper for smertebehandling: Akutt/langvarig og nociseptiv/nevropatisk/nociplastisk
Forelesning og diskusjoner
12:00-12:45
Lunsj
12:45-14:45
Medikamentutprøving: opp/nedtrapping av opioider og ko-analgetika
Forelesning, kasuistikk og diskusjon
15:00-17:00
Metodebok for smertebehandling: analgetika og ikke-medikamentelle tiltak
Oversiksforelesning, kasuistikk i gruppearbeid og plenumsdiskusjon

Program - dag 2
Tid
Tema
09:00-10:45
Hvordan forstå langvarig smerte: Ny forskning og biopsykososialt perspektiv
Forelesning og diskusjoner
11:00-12:00
Psykoedukasjon og forklaringsmodeller for smerte
Forelesning, demonstrasjon, kasuistikkarbeid og uttesting i grupper
12:00-12:45
Lunsj
12:45-16:00
Samhandling i smertebehandling: Primærhelsetjenesten og smerteklinikk (lokale tema?)
Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjon

Kurskomite

 • Stein Jarle Pedersen (allmennlege, Ankerløkka legesenter, Moss)
 • Andreas Pahle (allmennlege, Bolteløkka legesenter, Oslo)
 • Lars-Petter Granan (smertemedisiner, Regional Kompetansetjeneste for Smerte)
 • Eva Undall (smertesykepleier, lokal arrangør og kursleder, smerteklinikken Sykehuset
 • Telemark)
 • Tone Marte Ljoså (smertesykepleier, kurskomiteleder, Regional Kompetansetjeneste
 • for Smerte)


Kontakt