Felles henvisningsmottak for psykisk helsevern for voksne fra 1. september

Alle henvisninger i psykisk helsevern for voksne i Telemark skal sendes til et felles henvisningsmottak ved Sykehuset Telemark. Avtalespesialistene har ikke lenger anledning til å motta henvisninger direkte fra førstelinjen.

Publisert 31.08.2023
Sist oppdatert 15.12.2023
Espen Halvorsen, Heidi Aatangen, Hege Vigger Pedersen
Espen Halvorsen - avdelingsleder, Heidi Aatangen - seksjonsleder allmennpoliklinikk, Hege Vigger Pedersen - prosjektleder felles henvisningsmottak og seksjonsleder DPS poliklinikk Notodden

Den nye ordningen skal sikre at pasientene får vurdert sine rettigheter i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2, jf. § 2-1 b annet ledd uten å risikere forsinkende ledd. 

-Vi har stor tro på at det blir noe lettelser i arbeidet for fastleger å sende henvisninger til én adresse i stedet for veldig mange mottakere som i dag, og at fastlegene erfarer at pasientene blir vurdert ut fra de objektive kriteriene i prioriteringsveilederen, sier Espen Halvorsen - avdelingsleder ved DPS Telemark.

Felles henvisningsmottak vurderer henvisningene, og de som har rett til helsehjelp vil få dette hos en avtalespesialist eller ved DPS. Henvisning sendes elektronisk. 

Koordinator for felles henvisningsmottak ved DPS Telemark er tilgjengelig for henvisere i kontortiden, kl. 9-15 alle hverdager. 

Kontaktinformasjon til felles henvisningsmottak

Epost: fhm@sthf.no​​ 
Telefon: 90 200 797 
Join nummer:91033751​

​Råd til fastlegene ved henvisning til felles henvisningsmottak

Det er viktig at fastlegen gir god informasjon om nye henvisningsrutiner til pasienten i forkant av henvisningen. Et informasjonsskriv til pasienten er sendt ut til alle fastleger og henvisere i Telemark.

 

Informasjon om henvisningsrutinen finner du på fastlegesiden (under overskriften «Leter du etter henvisningsrutiner?»): Sjekkliste ved henvisning til psykiske lidelser voksne - nasjonalt pasientforløp

Muntlig informasjon bør inneholde:

  • ​generell informasjon om henvisningsrutine, rettighetsvurdering og pasientrettigheter dersom rett til behandling i spesialisthelsetjenesten blir innvilget. 
  • informasjon om at pasienten kan ønske hvor helsehjelpen skal mottas (avtalespesialist eller DPS). Et slikt ønske må eventuelt fremkomme i henvisningen. Fastlegen kan ikke garantere at ønsket blir etterkommet.

Dersom det er et spesielt ønske om en spesifikk avtalespesialist eller et spesielt DPS, skal søknaden fortrinnsvis sendes til det DPS som avtalespesialisten er tilknyttet. 

Informasjonstjenesten Velg behandlingsted (VBS) kan bistå med opplysninger om avtalespesialistenes DPS tilhørighet, faglig profil og kapasitet. 

VBS kan kontaktes på telefon: 24 24 05 00. VBS kan også gi deg som fastlege direkte tilgang til databasen: Avtalespesialister (helse-sorost.no)  (lesertilgang). Fastlege kan ikke garantere pasienten noe tidspunkt for oppstart av behandling.

Når det gjelder henvisning til nevropsykolog, skal henvisninger for voksne med bakgrunn i psykiske problemstillinger sendes til det DPS som nevropsykologen er tilknyttet. (Opplysninger om dette får du ved å henvende deg til VBS – se over). Henvisning sendes direkte til nevropsykolog (utenom FHM) for følgende pasientgrupper: 

  • ​Barn / ungdom (< 18 år)
  • Henvisning med utgangspunkt i somatisk lidelse
  • Forespørsel om spesialisterklæring, f.eks. etter forespørsel fra NAV.

Det anbefales god dialog med ditt lokale DPS når det gjelder nye henvisningsrutiner for pasienter med psykiske lidelser. Det kan være nyttig med en erfaringsoppsummering etter noen måneder, og du oppfordres til å delta på eventuelle møtearenaer dersom slik invitasjon skulle foreligge. 

Ordningen med felles henvisningsmottak innføres for hele Helse Sør-Øst i regionen. Du finner mer informasjon om dette på nettsiden til Helse Sør-Øst.​