Helse og arbeid i Porsgrunn har kapasitet til å ta imot flere pasienter

Tilbudet er et tverrfaglig, jobbfokusert korttidstilbud, der vi tilstreber kort ventetid og målrettet oppfølging mot økt deltakelse i arbeidslivet.

Publisert 22.02.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Tilbudet er rettet mot personer med vanlige psykiske plager og/eller uspesifikke muskel-/skjelettplager. Målet er at pasienten kan opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning, få bedre livskvalitet og fungere i hverdagen. Tilbudet er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og NAV.
Les mer om vårt tilbud og våre henvisningskriterier på vår nettside om helse og arbeid

Poliklinikkens tverrfaglige team består av psykologer, fysioterapeuter, fysikalskmedisiner, sykepleiere, vernepleier og NAV-veileder. 

Pasienten kartlegges individuelt av relevant fagperson, med mulighet for å koble på tverrfaglige ressurser underveis i forløpet. Tilbudet baserer seg i stor grad på gruppebasert tilnærming, der pasientene etter innledende individuell kartlegging vil få tilbud om deltakelse på et todagerskurs med fokus på kunnskapsformidling om alminnelige helseplager. Videre gir vi tilbud om deltakelse i diverse mestringsorienterte gruppeaktiviteter, samt grupper med fysioterapeut. 
Ved behov kan også pasienten få tilbud om individuell oppfølging, enten med psykolog/samtaleterapeut, fysioterapeut, IA-veileder fra NAV, fysikalskmedisiner, eller en kombinasjon av disse. Eksterne aktører kobles på tidlig i det enkelte forløp, for å forankre endringsprosessene som er påbegynt ved poliklinikken.

Poliklinikken er også rettighetsvurderende instans for pasienter som ønskes henvist til Norsk arbeidshelse.

Historie - Helse og arbeid

Siden 2012 har Sykehuset Telemark hatt en tverrfaglig arbeidsrettet poliklinikk (ARR), lokalisert i Porsgrunn. Tilbudet var underlagt ordningen "Raskere tilbake" frem til denne ble avviklet i 2018. Etter det gikk poliklinikken over i ordinær drift.