Helse og arbeid har kapasitet til å ta imot flere pasienter

Den tverrfaglige arbeidsrettede poliklinikken i Porsgrunn, Helse og arbeid, har kapasitet til å ta imot flere pasienter. Tilbudet er et tverrfaglig, jobbfokusert korttidstilbud, der det tilstrebes kort ventetid og målrettet oppfølging mot økt deltakelse i arbeidslivet.

Publisert 15.11.2023
Illustrasjon for helse og arbeid

Foto: Adobe Stock

STHF har siden 2012 hatt en tverrfaglig arbeidsrettet poliklinikk (ARR), lokalisert i Porsgrunn. Tilbudet var underlagt Raskere tilbake-ordningen frem til denne ble avviklet i 2018, og gikk etter dette over i ordinær drift. 
Tilbudet er rettet mot personer med vanlige psykiske plager og/eller uspesifikke muskel-/skjelettplager. Målet er at pasienten kan opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning, få bedre livskvalitet og fungere i hverdagen. Tilbudet er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og NAV.

Les mer om helse og arbeid

Poliklinikkens tverrfaglige team består av psykologer, fysioterapeuter, fysikalskmedisiner, sykepleiere, vernepleier og NAV-veileder. 
Pasienten kartlegges individuelt av relevant fagperson, med mulighet for å koble på tverrfaglige ressurser underveis i forløpet. Tilbudet baserer seg i stor grad på gruppebasert tilnærming, der pasientene etter innledende individuell kartlegging vil få tilbud om deltakelse på et todagerskurs med fokus på kunnskapsformidling om alminnelige helseplager. Videre vil det gis tilbud om deltakelse i diverse mestringsorienterte gruppeaktiviteter, samt grupper med fysioterapeut. 
Pasientene vil etter behov også gis tilbud om individuell oppfølging, enten med psykolog/samtaleterapeut, fysioterapeut, IA-veileder fra NAV, fysikalskmedisiner, eller en kombinasjon av disse.  Eksterne aktører kobles på tidlig i det enkelte forløp, for å forankre endringsprosessene som er påbegynt ved poliklinikken.

Poliklinikken er også rettighetsvurderende instans for pasienter som ønskes henvist til Norsk arbeidshelse.