The Demographics of Assisted Reproductive Technology Births in a Nordic Country

2020 Assistert befruktning i Norge brukes mest av dem med høy sosioøkonomisk status

Goisis A, Håberg SE, Hanevik HI , Magnus MC, Kravdal Ø Hum reprod 2020 May 28;deaa055

Selv om vi liker å tro at bruken av helsetjenester i Norge er jevnt fordelt i befolkningen, er ikke det alltid tilfellet. Hans Ivar Hanevik er forsker ved STHF og medforfatter på en studie fra Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet som har undersøkt den sosioøkonomiske bakgrunnen til dem som fikk barn etter prøverørsbehandling.

Studien, som nylig ble publisert i tidsskriftet Human Reproduction, viser at det er overhyppighet av gifte kvinner med god inntekt og høy utdannelse blant dem som får barn etter prøverørsmetoden i Norge. Denne tendensen har holdt seg over tid til tross for at slik behandling er en del av det offentlige helsevesenet i Norge. Studien bruker data fra fødselsregisteret og kan ikke si noe sikkert om årsakene til skjevfordelingen, men gir et nyttig faktagrunnlag for å vurdere hvordan helsetjenester i Norge kan benyttes likt av alle, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.  

 

Hans Ivar Hanevik

PubMed

Doi: 10.1093/humrep/deaa055

 

Sist oppdatert 21.09.2023