Possible risk factors for poor asthma control assessed in a cross-sectional population-based study from Telemark, Norway

2020 Det er bedre astmakontroll for pasienter i Norge enn i mange andre land, men henvisning til lungespesialist og bruk av spirometri er forsømt for mange med dårlig kontrollert astma

PLoS One 2020 May 12;15(5):e0232621 Abrahamsen R, Gundersen GF, Svendsen MV, Klepaker G, Kongerud J, Fell AKM

​Det er vanlig å bruke et spørreskjemabasert skåringsverktøy (Asthma Control Test – ACT) for å vurdere om en pasient har god kontroll på sin astma eller ikke. En stor europeisk undersøkelse fra 11 land viste at andelen av astma-pasienter hvor sykdommen var godt kontrollert varierte fra 28% i Østerrike til 15% i Tyskland – dvs. ganske dårlige resultater. Denne og tilsvarende studier har hatt lite fokus på eksponering for allergener og irriterende gass, støv, damp og røyk i jobbsammenheng – noe som tross alt er viktig for astmatikeres mulighet for deltakelse i arbeidslivet og for livskvalitet.

Dette er en delstudie i Telemarksstudien hvor 50.000 telemarkinger i alder 16-50 år fikk tilsendt et spørreskjema om luftveisplager i 2013. I denne delstudien ble 1857 astmapasienter innkalt til fysisk undersøkelse (inkludert spirometri (pusteprøver) og blodprøver) og ytterligere spørsmål, bl.a. om arbeidsforhold.

326 av de med astma rapporterte tilstedeværelse av luftveissymptomer de foregående 12 månedene. 65% av disse hadde vel-kontrollert astma. Yrkesmessig eksponering for gass/støv/damp/røyk varierte med alder fra 36% i alder 16-30 år til 24% for aldersgruppen 41-50 år. I gruppen med dårlig astma-kontroll hadde 20% aldri hatt en spirometriundersøkelse og 51% hadde aldri vært hos lungelege. I denne gruppen var det også 13% som ikke hadde brukt astmamedisiner. Dårlig astmakontroll var oftere blant kvinner og hadde sammenheng spesielt med overvekt (BMI ≥30 kg/m2), røyking og selvrapportert eksponering i arbeid for gass/støv/damp/røyk de siste 12 månedene. Resultatene tyder på at astmaplager er under bedre kontroll i Norge enn i mange andre europeiske land, men lungeleger og bruk av spirometri er ikke tilstrekkelig benyttet ved dårlig kontrollert astma. Flere studier som kartlegger risikofaktorer og måler eksponering i arbeid over tid er imidlertid nødvendig.

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1371/journal.pone.0232621

Sist oppdatert 15.09.2022