Fathers' Experiences of Being Present at an Unplanned Out-of-Hospital Birth: A Qualitative Study

2020 Fedres opplevelser av å være tilstede ved uplanlagte fødsler utenfor institusjon

Jarneid H, Gjestad K, Røseth I, Dahl B J Multidiscip Healthc 23 Oct 2020

Målet med denne studien var å utforske fedres opplevelser av å være tilstede ved uplanlagte fødsler utenfor institusjon. Vi gjennomførte kvalitative dybdeintervjuer med 12 fedre. Alle hadde vært tilstede ved en uplanlagt fødsel utenfor institusjon i tidsrommet 2015-2020. Dataene ble analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering. 

Resultater: Dataanalysen resulterte i fire temaer. Det første temaet beskrev hvordan fedrene klarte å holde hodet kaldt og tenke rasjonelt i en totalt uforberedt situasjon. Det andre temaet beskrev fedrenes behov for hjelp og følelsen av trygghet som oppstod i møtet med helsepersonell. Det tredje temaet beskrev hvordan fødselen bidro til økt tilknytning til barnet og partneren. Det siste temaet beskrev fedrenes opplevelse av å føle seg lite inkludert, samt deres reaksjoner etter fødselen. 

Konklusjon og implikasjon for praksis: Fedrenes opplevelse av manglende ferdigheter og frykt for komplikasjoner førte til stress, bekymringer og engstelse, mens støtte fra helsepersonell var betryggende og ga en følelse av kontroll. I etterkant av fødselen opplevde mange fedre en følelse av mestring, stolthet og glede, men når de kom på sykehuset følte de seg ofte avvist. De ønsket at helsepersonell hadde spurt hvordan de opplevde situasjonen. Studien avdekker et behov for informasjon og støtte fra helsepersonell både før, under og etter fødselen. Det er behov for videre forskning på dette temaet.Sist oppdatert 21.09.2023