The course of multiple sclerosis rewritten: a Norwegian population-based study on disease demographics and progression

2020 Forløp av Multippel sklerose i en norsk befolkning

Simonsen CS, Flemmen HØ, Broch L, Brunborg C, Berg-Hansen P, Moen SM, Celius EG J Neurol 22 Oct 2020

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom i nervesystemet. Sykdomsforløpet er preget av anfallsvise forverringer, men også en forventet gradvis svekkelse, særlig av gangfunksjonen. Det foreligger mange studier som sier noe om forventet sykdomsforløp og hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før forverring. De siste tiårene er det sett en vesentlig forbedring av prognosen for MS. Det er behandling med forebyggende medikamenter som har fått hovedæren for denne forbedringen. Hensikten med denne studien var å undersøke endringen av såkalt naturlig forløp av MS i en moderne MS befolkning som har hatt tilgang på nyere diagnostiske metoder og behandling. 

Denne kartleggingsstudien er basert på de elektroniske journalene for 3965 MS-pasienter i Oslo, Buskerud og Telemark i perioden 1998-2017. Vi har registrert detaljerte opplysninger om symptomer, diagnostikk, behandling og forløp av sykdommen, med detaljerte resultater av MR undersøkelser og kartlegging av funksjonsnivå ved såkalt EDSS. EDSS er en skår for grad av funksjonshemming som følge av MS, der særlig gangfunksjon spiller rolle. Ved EDSS 0 har personen ingen (vedvarende) symptomer, ved EDSS 4 er gangfunksjonen noe redusert, ved EDSS 6 er personen avhengig av krykker/støtte for å gå og ved EDSS 7 avhengig av rullestol. 

Vi finner en tydelig forbedring i prognose målt ved tid det nivået der personen er avhengig av støtte for å gå (EDSS 6). For personer diagnostisert før 2006 er gjennomsnittlig tid fra diagnose til EDSS 6 28 år, for personer diagnostisert etter 2006, er gjennomsnittstiden beregnet til litt over 35 år. Ved detaljert analyse av tallene ser vi at det ikke bare er medikamenter som bidrar til denne forbedringen. Studien viser også at tiden fra start av symptomer til MS diagnostiseres har gått ned gjennom de siste 20 årene. Gjennomsnittsalderen på personer som får en MS diagnose har økt. Dette kan tyde på at vi nå diagnostiserer flere personer som tidligere aldri fikk en diagnose. Det kan også tyde på at andre tiltak utover medikamenter, som henvisning til nevrolog, røykeslutt og ikke minst trening påvirker prognosen positiv. 

Konklusjon: Prognosen ved MS er betydelig forbedret de siste 20 årene.
 


Heidi Øyen Flemmen

Link PubMed

Doi: 10.1007/s00415-020-10279-7

Sist oppdatert 21.09.2023