Colorectal cancer screening with repeated fecal immunochemical test versus sigmoidoscopy: baseline results from a randomized trial

2020 Første rapport fra pilotstudien på et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft

Dette er den første rapporten fra den store pilotundersøkelsen på et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft som har pågått siden 2012 i Østfold og deler av Vestre Viken. 140.000 menn og kvinner i alderen 50-74 år ble trukket ut fra Folkeregisteret til å få et tilbud om screening enten ved hjelp av én runde med sigmoidoskopi eller opptil 4 runder med undersøkelse på usynlig blod i avføringen hvert annet år. Sigmoidoskopi er undersøkelse av nedre ca. 50 cm av tykktarm og endetarm ved hjelp av en bøyelig «tarmkikkert». I denne artikkelen vises resultater etter sigmoidoskopi-screeningen og etter 3 runder med test for usynlig blod i avføringen (FIT-testing).

Oppmøtet var 52% til sigmoidoskopi, 58% til første FIT-runde, men akkumulert over 3 runder hadde 68% deltatt minst en gang. Tarmkreft ble påvist like hyppig ved én FIT-runde som ved sigmoidoskopi (0,25% av de ca. 70.000 inviterte). Såkalte avanserte adenomer (polypper med økt fare for å bli til kreft) ble oppdaget oftere ved den ene sigmoidoskopirunden (2,4%) enn ved én FIT-runde (1,4%), men samlet etter 3 runder FIT var det oppdaget flere med avanserte adenomer i denne gruppen (2,7%).

Det vil ta noen år før det er mulig å si hvilken av disse to screeningmetodene som eventuelt er best egnet screeningmetode i Norge. Foreløpig er det besluttet at det nasjonale screeningprogrammet mot tarmkreft skal starte høsten 2021 og benytte FIT som screeningmetode (FIT betyr «fecal immunochemical test», dvs. at det benyttes immunokjemisk metodikk som bare gir utslag på humant blod i avføring – ikke utslag på f.eks. en blodig biff).

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1053/j.gastro.2020.11.037

Sist oppdatert 21.09.2023