The genetic landscape of axonal neuropathies in the middle-aged and elderly: Focus on MME

2020 Genetiske årsaker til nerveskade (nevropati) hos voksne og eldre: Fokus på MME-genet

Senderek J, Lassuthova P, Kabzińska D, Abreu L, Baets J, Beetz C, Braathen GJ,..Høyer H,.. et al Neurology, 2020 November 03

Nerveskade (nevropati) forekommer relativt hyppig hos eldre, men en bakenforliggende årsak identifiseres sjelden. Denne studien ble utført for å kartlegge forekomsten av genetisk betinget nevropati hos voksne og eldre personer (>35 år), med spesifikt henblikk på MME-genet. Varianter i MME-genet ble nylig identifisert som en relativ hyppig årsak til nevropati hos eldre og det er ønskelig å undersøke om dette kan reproduseres i en større studie. Studien er basert på et stort internasjonalt samarbeid.

Totalt ble 230 personer med sent debuterende nevropati undersøkt (alder >35 år ved diagnose). 126 personer ble undersøkt med et multigen panel (WES) rettet mot kjente nevropati gener, mens 104 personer ble spesifikt undersøkt for varianter i MME-genet. Videre ble utvalgte genetiske laboratorier forespurt om deres forekomst av MME varianter blant pasienter med sent debuterende nevropati hvorav 56 individer ble inkludert. Sykehuset Telemark har i denne studien bidratt med kliniske og genetiske data på 18 personer med varianter i MME-genet (PED 264-281 i artikkelen).

Resultatene viste at 18,3 % av personene hadde sykdomsfremkallende varianter i kjente nevropati gener. Blant disse ble varianter i MME-genet hyppigst påvist; hos 38,4 % av dem med påvist sykdomsfremkallende variasjoner i kjente nevropatigener. Betydningen av MME-genet for sent debuterende nevropati ble videre støttet av tilsvarende funn i uavhengige pasient kohorter. Varianter i MME-genet har som regel autosomal dominant arvegang, ofte med variabel penetrans (dvs. gjennomslagsevne til å gi sykdom) innad i en familie. Autosomal recessiv arvegang forekommer også, men da med full penetrans.

Konklusjon: Varianter i MME-genet er en hyppig årsak til genetisk betinget sent debuterende nevropati.

Helle Høyer

Link PubMed

Doi: 10.1212/WNL.0000000000011132            

Sist oppdatert 21.09.2023