Fluid boundaries and moving targets: midwife leaders’ perspectives on continuing professional education

2020 Jordmorlederes perspektiver på profesjonell videreutdanning blant jordmødre

Røseth I, Austenå H, Sommerseth E, Dahl B, Anne Lyberg A, Bongaardt R SAGE Open June 12, 2020

Helseorganisasjoner har et ansvar for å sikre kontinuerlig faglig utvikling og for å anskaffe nødvendig kunnskap og ferdigheter for å yte klinisk behandling på høyt nivå. Med denne studien ønsket vi å utforske norske jordmorlederes perspektiver på profesjonell videreutdanning hos jordmødre ved deres sykehusavdeling.

Fem jordmorledere som jobbet ved store fødeavdelinger og hadde lang erfaring som ledere ble rekruttert. Vi gjennomførte kvalitative dybdeintervjuer som ble analysert med bruk av deskriptiv fenomenologi. Analysen avdekket tre essensielle konstituenter: a) Begrensinger og individualisering av profesjonell videreutdanning, b) flytende grenser og bevegelige mål i grenseoppgangen mellom normal og risikofødsel, c) Forskjeller i forhold til kontroll og tillit i lederskap. Vi diskuterer disse funnene i relasjon til tidligere studier og perspektiver på hvordan profesjonelle kulturer kan påvirke videreutdanning og kunnskapsutvikling.

Resultatene av denne studien er viktig for å fremme profesjonell videreutdanning av helsearbeidere som ikke bare sikrer utvikling av kliniske ferdigheter, men også en akademisk forståelse for og anvendelse av forskningsbasert kunnskap. Dette er også en forutsetning for kunnskapsutvikling innenfor kliniske fagfelt.

Idun Røseth

Doi: https://doi.org/10.1177/2158244020933610

Sist oppdatert 14.02.2024