Public awareness and perceptions of colorectal cancer prevention: a cross-sectional survey

2020 Kunnskap om risikofaktorer for å få tarmkreft påvirker motivasjonen for å delta i screeningprogram

Knudsen MD, Hoff G, Tidemann-Andersen I, Bodin GE, Øvervold S, Berstad P J Cancer Educ. 2020 Feb 28

Tarmkreft regnes i stor grad å være en livsstilssykdom forbundet med vestlig levesett. Norge ligger svært høyt på statistikken over land med flest tilfeller av tarmkreft. Det er planlagt oppstart av et landsdekkende tarmscreeningprogram i Norge i 2021 hvor årskull av menn og kvinner tilbys screening for usynlig blod i avføringen annethvert år (5 runder ialt) fra det året de fyller 55 år (ca. 75.000 i hvert årskull). Det er derfor interessant å kartlegge folks kunnskap om tarmkreft, holdninger til screening og livsstil og hvilke kilder til informasjon som målgruppen for screening de nærmeste årene stoler mest på.

I denne undersøkelsen ble 4375 personer i alderen 39-55 år trukket tilfeldig  ut fra databasen til Kantar AS (byrå for gallupundersøkelser) og stilt en del spørsmål om bl.a.: Hva er screening, hvor sannsynlig er det at du vil delta i screening for tarmkreft, hvorfor velger du å delta/ikke delta, hvordan anser du selv dine kunnskaper om risikofaktorer for tarmkreft, hvor vil du helst hente/få informasjon om risikoreduksjon. 46% besvarte spørsmålene.

Blant de som svarte, visste over halvparten ikke hva screening var (54%). 87% mente allikevel at de ville delta i det planlagte screeningprogrammet. 91% oppga utsiktene til å få oppdaget eventuell kreft tidlig som viktigste årsak til å ville delta. 68% ville gjerne få informasjon om hvordan kreftrisikoen kunne reduseres. Helsedirektoratet, Kreftforeningen og fastlegen var oppgitt som de tre kildene til informasjon som en kunne stole mest på. Forfatterne konkluderer med at råd om kreftforebyggende livsstil bør inngå som en del av det planlagte screeningprogrammet.

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1007/s13187-020-01721-5

Sist oppdatert 21.09.2023