Lifestyle, sick leave and work ability among Norwegian employees with asthma-A population-based cross-sectional survey conducted in Telemark County, Norway

2020 Livstilsrisikofaktorer, sykefravær og arbeidsevne hos arbeidstakere med astma. Tverrsnittsdata fra Telemarkstudien

PLoS One. 2020 Apr 17;15(4):e0231710 Müller De Bortoli M, Fell AKM, Svendsen MV, Henneberger PK, Kongerud J, Oellingrath IM

Sett i et livsløpsperspektiv kan det å ha en kronisk sykdom som astma påvirke den enkeltes sykefravær og arbeidsevne. Denne delen av Telemarkstudien undersøkte sammenhengen mellom livsstilsrisikofaktorer (usunt kosthold, lite fysisk aktivitet, overvekt eller fedme, og røyking) og sykefravær og arbeidsevne hos personer med og uten lege-diagnostisert astma.

Vi analyserte tverrsnittsdata fra spørreundersøkelsen gjennomført i 2013. Totalt analyserte vi 10355 svar hvor alle hadde vært i arbeid det siste året. Resultatene viste at det var en sterkere sammenheng mellom en overordnet usunn livsstil (regnet ut med en livsstilsrisiko-skår) og sykefravær hos personer med lege-diagnostisert astma. Videre fant vi en sterkere sammenheng mellom fedme, tidligere og nåværende røyking og sykefravær hos personer med lege-diagnostisert astma enn hos personer uten denne diagnosen. Imidlertid fant vi ingen sterkere sammenheng mellom livsstilsrisikofaktorene og redusert arbeidsevne hos personer med lege-diagnostisert astma enn hos dem uten denne diagnosen.

Denne delstudien av Telemarkstudien tyder på at livsstilsendringer kan være særlig viktig for arbeidstakere med astma.

Marit Müller De Bortoli

Link PubMed

Doi: 10.1371/journal.pone.0231710. eCollection 2020

Sist oppdatert 21.09.2023