Milieu therapy for hospitalized patients with late-life anxiety and depression: a qualitative study

2020 Miljøbehandling for pasienter med angst og depresjon innlagt i en alderspsykiatrisk sengepost, en kvalitativ studie

Nord J Psychiatry. 2020 May 5:1-7 Nåvik M, Hauge S, Sagen U

Miljøbehandling for pasienter innlagt i alderspsykiatriske sengeposter er lite beskrevet i forskning og faglitteratur. For pasienter som er innlagt i en sengepost er dette en viktig del av behandlingen i tillegg til medisinsk og psykologisk behandling. Målet med denne studien var å utforske:
• Hvordan opplever og beskriver personalet sentrale prinsipper i miljøbehandling for personer med angst og/eller depresjon
• Hvordan gjennomføres miljøbehandlingstiltakene i hverdagen i sengeenheten?

Fire fokusgruppeintervju ble gjennomført, 21 ansatte deltok og delte sine erfaringer.

Personalet beskriver miljøbehandlingen som Bevisst og individualisert samhandling og kommunikasjon 24 timer i døgnet: en kontinuerlig, systematisk søken etter informasjon om pasientens historie, funksjonsnivå, symptomer, mestringsstrategier, ressurser, reaksjoner og respons på behandling.
Kunnskap om den enkelte brukes aktivt i planlegging, tilpassing, justering og understøtting av miljøbehandlingen. Personalet beskriver en kontinuerlig prosess hvor de gjennom hele døgnet balanserer og justerer hvor mye de skal presse/utfordre og hvor mye de skal støtte pasienten i arbeidet med å mestre hverdagen.  Videre arbeider personalet aktivt med å hjelpe pasienten å endre fokus, ved for eksempel å delta i en samtale i fellesareal, tilby en kopp kaffe, introdusere musikk som kan redusere angst.
Personalet beskriver at avdelingsmiljøet aktivt benyttes som en arena for samhandling mellom pasienter og mellom personal og pasienter. Avdelingens aktiviteter og struktur benyttes inn i den enkelte pasienten behandlingsplan. Personalet er tilgjengelige i miljøet og benytter de daglige gjøremålene i avdelingen i det miljøterapeutiske arbeidet. Personalet vektlegger å skape et avdelingsmiljø med stor forutsigbarhet, som muliggjør både planlagte og spontane aktiviteter.

Studien beskriver innhold og kompleksiteten ved gjennomføring av miljøbehandling I en alderspsykiatrisk sengepost. Resultatene fra studien kan ha overføringsverdi til sykehjem, hjemmetjenester og også presenteres ved undervisning av helsepersonell.

Marit Nåvik

Link PubMed

Doi: 10.1080/08039488.2020.1751879


Sist oppdatert 21.09.2023