rescribed Doses of CYP2D6-Metabolized Drugs and Hemodynamic Responses in Relation to CYP2D6 Genotype Among Older Patients Exposed to Polypharmacy

2020 Sammenhengen mellom genetisk betinget legemiddelomsetning og hemodynamiske variabler i eldre pasienter med polyfarmasi

Romskaug R, Wyller TB, Straand J, Kersten H, Molden E Drugs Aging Jun 2020

Mange legemidler omdannes i leveren av enzymet; CYP 2D6. Ulike genetiske varianter av dette enzymet har betydning for klinisk effekt og bivirkninger av mange legemidler. Vi ønsket å undersøke sammenhengen mellom gitt legemiddeldose og hemodynamiske responser som blodtrykksfall, puls og hjerterytmeforstyrrelser hos ulike genetiske CYP 2D6 varianter. Deltakerne i undersøkelsen var 173 hjemmeboende eldre mennesker som brukte minst syv legemidler samtidig. Hemodynamiske responser er avhengige av mengden legemiddeldose som til enhver tid er aktiv i kroppen. Eldre er særlig sårbare for konsentrasjonsavhengige bivirkninger og kartlegging av genetiske varianter av betydning for mengden aktivt legemiddel i kroppen er derfor særlig viktig å gjøre blant eldre legemiddelbrukere. 

Resultater: 
Det ble avdekket bruk av 19 ulike legemidler som omdannes via CYP2 D6 enzymet. Hyppigst brukt var metoprolol; en betablokker som senker hjertefrekvensen og blodtrykket. Seksten av de 19  legemidlene omdannes til inaktiv form via CYP 2D6 (tre var såkalte prodrugs som omdannes til aktiv form via CYP 2D6) . Vi fant at 16 av de 173 inkluderte pasientene hadde en genetisk variant som medfører at CYP 2D6-legemidlene omdannes saktere. Genetisk variasjon var ikke tatt høyde for ved forskrivning av legemiddeldosene. Blant de med den genetiske varianten som medfører saktere omdanning av legemidlene så fant vi betydelig høyere forekomst av ortostatisk hypotensjon (kortvarig blodtrykksfall fra sittende/liggende til stående stilling) og bradykardi (langsom puls). Ortostatisk hypotensjon kan medføre svimmelhet, besvimelse og fall og er en vanlig legemiddelbivirkning hos eldre pasienter som kan få alvorlige konsekvenser. 

Betydningen av resultatene:  
Undersøkelsen viste en høyere forekomst av ortostatisk hypotensjon og bradykardi hos de som hadde en genetisk betinget saktere legemiddelomsetning. Studien underbygger betydningen av å rekvirere genetiske analyser før man bestemmer hvilken legemiddeldose som skal forskrives. Med farmakogenetiske analyser kan doser tilpasses, uheldige bivirkninger unngås og legemiddelbehandlingen individualiseres. Dette er særlig viktig ved langvarig legemiddelbehandling av eldre som er ekstra sårbare for bivirkninger.  

Hege Kersten


Doi: 10.1007/s40266-020-00763-0


Sist oppdatert 21.09.2023