Combined body mass index and abdominal obesity, lifestyle and health in a Norwegian adult population: a cross-sectional study

2020 Sammenhengen mellom overvekt målt ved både kroppsmasseindeks og midjeomkrets og utvalgte helseindikatorer

Oellingrath I M, Svendsen M V, Fell A K M J Public Health (Berl.) (2020)

Studiens mål var å se på sammenhengen mellom overvekt målt ved både kroppsmasseindeks (BMI) og midjeomkrets (WC), og utvalgte helseindikatorer (livsstilsfaktorer, medisinske tilstander, selvopplevd helse og betennelse markøren serum C-reaktivt protein (CRP)) i en norsk voksen befolkning i alderen 18–51 år. Tilsammen 1318 voksne svarte på et spørreskjema om livsstil, medisinske tilstander og selvvurdert helse i 2014/15. BMI, WC og CRP ble målt og fire BMI-WC risikokategorier laget, basert på anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet (NIH) i USA. 

Mer enn halvparten av deltakerne tilhørte BMI-WC-kategorier med forhøyet sykdomsforekomst (27% hadde økt risiko, 11% høy risiko og 19% veldig høy risiko). Forekomsten av ugunstige helseindikatorer (lav fysisk aktivitet, hjerte-kar sykdom, legediagnostisert høyt blodtrykk og diabetes, redusert selvopplevd helse og forhøyet CRP) økte i takt med økende BMI-WC kategori. Disse sammenhengene var uavhengig av kjønn, alder, utdanningsnivå og bosted. Funnene fremhever viktigheten av å bruke både kroppsmasseindeks og midjemål ved individuell vurdering av fedmerelatert risiko og behov for oppfølging. Fordi studien ikke fulgte deltagerne over tid vil funnene være usikre, oppfølgingsstudier er nødvendige for å vurdere risiko for utvikling av sykdom relatert til overvekt i de forskjellige BMI-WC-kategoriene.

Forskningen var et samarbeid mellom Sykehuset Telemark og Universitetet i Sørøst Norge og ble publisert i april 2020 i tidsskriftet Journal of Public Health.


Anne Kristin M. Fell
Sist oppdatert 21.09.2023