The evidence supporting the association between the use of pain scales and outcomes in hospitalized children: A systematic review

2020 Usikker sammenheng mellom bruk av smerteskalaer og utfallsmål hos barn innlagt i sykehus

Dovland Andersen R, Olsson E, Eriksson M. J Nurs Stud. 6 Dec 2020

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: 
Med denne systematiske gjennomgangen av eksisterende forskning har vi vist at smerteskalaer stort sett alltid har vært studert som en del av en sammensatt tilnærming (kompleks intervensjon). Dermed kan skalaenes bidrag til en effekt for barnet eller for behandlingsprosessen ikke avgjøres basert på den forskningen som eksisterer. Det vi kan si, er at komplekse intervensjoner som også inkluderer en smerteskala ser ut til å forbedre behandlingsprosesser, for eksempel dokumentasjon av smertevurdering. Kunnskapsgrunnlaget for en eventuell effekt for barnet, for eksempel at barnet opplever mindre smerter eller er mer fornøyd med behandlingen, er mer usikkert. Den vitenskapelige kvaliteten på eksisterende studier var ofte lav. Selv om både en teoretisk forståelse av smerter og klinisk erfaring tilsier at bruk av smerteskalaer gjør en forskjell for barn innlagt på sykehus er det lite robust forskning som til nå støtter denne oppfatningen.

Konsekvenser og overføringsverdi: 
Studien viser behov for å rette oppmerksomheten mot kunnskapsgrunnlaget for bruk av smertevurderingsskalaer. Det er et stort behov for mer forskning på sammenhenger mellom bruk av smertevurderingsskalaer og utfallsmål relatert til barnet og til ulike behandlingsprosesser. Smerter er et komplekst fenomen, mens de skalaene som har vært undersøkt kun evaluerer smerteintensitet eller hvor vondt det gjør. Disse skalaene har vist seg å være nyttige i klinisk praksis, for eksempel som et underlag for kommunikasjon mellom helsepersonell eller for å følge endringer i smerteintensitet hos et barn over tid. Vi har ikke grunnlag for å anbefale at de ikke benyttes, men understreker at det er viktig at en smerteskala brukes som en integrert del av en sammensatt og klinisk forankret vurdering av smerter. Overføringsverdi til klinisk arbeid. 

Randi Dovland Andersen


Sist oppdatert 21.09.2023