Association between psychotropic drug use and handgrip strength in older hospitalized patients

2021 Assosiasjonen mellom bruk av psykotropiske legemidler og håndgrepsstyrke hos eldre pasienter som ble innlagt på sykehus

Sandvik MK, Watne LO, Brugård A, Wang-Hansen MS, Kersten H Eur Geriatr Med. 2021 May 25

Bakgrunn: 
Håndgrepsstyrke er en indikator for skrøpelighet og levealder hos eldre voksne. I denne studien undersøkte vi assosiasjonen mellom bruk av legemidler som kan virke sløvende (noen psykofarmaka og sterke smertestillende legemidler kalt opioider) og håndgrepsstyrke hos eldre pasienter som ble innlagt på sykehus.

Metode:
Til sammen 488 pasienter ble inkludert i denne retrospektive tverrsnittsstudien, 333 kvinner og 155 menn, fra to ulike pasientkohorter med eldre pasienter (gjennomsnittsalderen var 84 år) som ble innlagt på sykehus. Vi så på sammenhengen mellom bruk av psykofarmaka/opioider og håndgrepsstyrke. Vi justerte for faktorer som er kjent for å påvirke håndgrepsstyrke: Alder, kjønn, kroppsmasse-index (KMI) og komorbiditet (Charlson comorbidity index). 

Resultater: 
Både ujusterte og justerte analyser viste at bruk av psykofarmaka/opioider var assosiert med håndgrepsstyrke (b​ = -0.183, p< 0.0001). Assosiasjonen var av en lineær karakter, uten en klar terskelverdi, men med størst reduksjon i håndgrepsstyrke mellom null og to legemidler. 

Konklusjon:
Forskrivningsverktøyene som brukes for å unngå uhensiktsmessig legemiddelbruk til eldre fraråder bruk av tre eller flere psykofarmaka/opioider samtidig, men denne studien viste at bruk av et stigende antall av disse legemidler var lineært assosiert med redusert håndgrepsstyrke. Bruk av psykofarmaka og opioider bør derfor holdes så lav som mulig i behandling av eldre pasienter og det er på tide å stille spørsmål ved eksisterende retningsgivende grenseverdi som anbefaler å unngå bruk av tre eller flere psykofarmaka/opioider til eldre. 


Miriam Kristine Sandvik


 Sist oppdatert 21.09.2023