High prevalence of fatigue in contemporary patients with multiple sclerosis

2021 - Fatigue ved multippel sklerose

Broch L, Simonsen CS, Flemmen HØ, Broch L, Berg-Hansen P, Skardhamar Å, Ormestad H, Celius EG Multiple Sclerosis Journal Experimental, Translational and Clinical, 2021

​Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom i nervesystemet. Fatigue er en av hovedårsakene til at personer med MS opplever redusert livskvalitet og en av hovedårsakene til arbeidsuførhet. Fatigue kan beskrives som en overmannende følelse av trøtthet og utmattelse, som mangel på energi. Opplevelsen av fatigue er uavhengig av kraftsvikt/lammelser eller tristhet, som ved depresjon. Fatigue kan forekomme i alle stadium av MS og påvirkes ikke av medikamentell behandling.

Denne kartleggingsstudien er basert på de elektroniske journalene for personer med MS i Oslo, Buskerud og Telemark i perioden 1998-2017. Vi har registrert detaljerte opplysninger om symptomer, diagnostikk, behandling og forløp av sykdommen. Gjennom spørreskjema har vi kartlagt forekomsten og alvorlighetsgraden av symptomer på fatigue, angst og depresjon.

Av de inviterte, svarte 64 % på spørreskjema om fatigue (1599 av 2512).  81 % av personene med MS i denne studien, rapporterer fatigue. Andelen er noe høyere hos kvinner (83%) enn hos menn (78%). Forekomsten øker med økende alder og med økende alvorlighetsgrad av sykdommen. Forekomsten av fatigue er også litt høyere hos personene med MS i Buskerud og Telemark, enn i Oslo. Det er ikke forskjell i forekomsten av fatigue i gruppen med og gruppen uten sykdomsbremsende medikamenter mot MS. Forekomsten av angst og depresjon er økt i gruppen av personer med MS som rapporterer fatigue.


Heidi Øyen Flemmen

Link PubMed

Doi: 10.1177/2055217321999826 Sist oppdatert 21.09.2023