No significant differences in absenteeism or academic achievements in a Norwegian multiple sclerosis case control study.

2021 - Fravær fra skole og karakterprestasjoner i forkant av MS diagnose skiller seg ikke fra frisk befolkning.

Simonsen CS, Flemmen HØ, Broch L, Brunborg C, Berg-Hansen P, Moen SM, Celius EG Mult Scler Relat Disord, July 2021

Det er kjent at personer som utvikler multippel sklerose (MS) kan ha tegn til svikt mange år i forkant av sykdommen, såkalte forvarselssymptomer (eller prodromale symptomer). Det er for eksempel sett at personer som utvikler MS har flere sykehusinnleggelser og kontakter hos fastlege hele fem år før de får konkrete MS symptomer. En studie i Argentina viser at personer som får MS, har dårligere karakterer enn normalbefolkningen. En Norsk studie har vist at menn som senere får MS, har prestert dårligere ved IQ test på sesjon (for førstegangstjeneste i militæret).

I denne studien har vi sett på hvordan MS sykdommen utvikler seg hos mer enn 1500 personer med diagnosen, bosatt i Oslo, Buskerud og Telemark. Vi har innhentet opplysninger om karakterer og fraværsdager fra videregående skole, data utlevert fra Statistisk Sentralbyrå, etter anonymisering og personenes samtykke. I tillegg har vi fått tilsvarende data fra friske kontroller.

Vi finner ingen forskjell i gjennomføringsevne av utdannelse mellom personer med MS og friske kontroller. Vi finner en svak tendens til at personer med senere MS-diagnose har hatt noe mer fravær fra videregående skole enn deres friske medelever, men tallene har stor usikkerhet og er ikke statistisk signifikante. Vi finner ingen forskjeller i karakternivå mellom gruppene.

Vi konkluderer med at karakterer og fraværsdager i videregående skole ikke er et mål på eventuelle forvarselsymptomer ved senere MS diagnose.

 

Heidi Øyen Flemmen

Link PubMed

Doi: 10.1016/j.msard.2021.103141

Sist oppdatert 21.09.2023