Variants in the degron of AFF3 are associated with intellectual disability, mesomelic dysplasia, horseshoe kidney, and epileptic encephalopathy

2021 Nytt syndrom oppdaget

Voisin N, Schnur RE, Douzgou S,..et al, Holla ØL,.. Tveten K,.et al. Am J Hum Genet. 2021 May 6;108(5):857-873


Leger og forskere i 12 land har i samarbeid oppdaget et nytt syndrom som har fått navnet KINSSHIP. De samlet seksten pasienter med liknende symptomer som utviklingshemming, hesteskonyre, karakteristiske skjelettforandringer, epileptiske anfall og spesielle ansiktstrekk. Alle pasientene hadde nyoppståtte varianter i AFF3-genet. Det betyr at genvariantene, i motsetning til hva som er vanlig, ikke var nedarvet fra en av foreldrene. Ingen av genvariantene hadde heller blitt beskrevet tidligere.

AFF3 proteinet er en såkalt transkripsjonsfaktor som kan skru andre gener av eller på. Dette er særlig viktig i fosterutviklingen når de ulike organene dannes. 3D modellering av pasientenes genvarianter viste at disse trolig forstyrrer AFF3-proteinets evne til å skru av og på andre gener. Dette ble bekreftet ved å studere celler, mus og sebrafisk hvor AFF3-genet enten hadde blitt fjernet eller hvor noen av pasientenes genvarianter hadde blitt kunstig innført. Resultatene gir ny kunnskap blant annet om hvordan dannelsen av skjelettet og hjernen skjer hos et foster. Kunnskapen har også allerede blitt tatt i bruk for medisinsk genetisk diagnostikk.

De genetiske analysene av den norske pasienten ble utført ved Sykehuset Telemark, mens de kliniske undersøkelsene ble gjort ved OUS.

Øystein L. Holla

Doi: 10.1016/j.ajhg.2021.04.001Sist oppdatert 21.09.2023