The effect of train-the-colonoscopy-trainer course on colonoscopy quality indicators

2021 Nytten av å sende helsearbeidere på kurs. Ny metode hvor en måler forbedring i kvaliteten på koloskopiundersøkelser ved sykehus som har sendt versus ikke sendt ansatte på kurs

Hoff G, Botteri E,  Huppertz-Hauss G, Kvamme JM, Øyvind Holme Ø, Aabakken L, Dahler S, Medhus A W, Blomgren I, Sandvei P, Darre-Næss O, Kjellevold Ø, Seip B Endoscopy 2021 Feb 23

Bakgrunn: Fra 2014 har Endoskopiskolen for bl.a. koloskopi tilbudt sykehus og private sentre å sende representanter til Koloskopi-Instruktør-Kurs (KIK). Nytten av vurderes ofte bare ved å spørre deltagerne om de synes kurset har vært nyttig eller ikke. I dette prosjektet er effekten av deltakelse i Koloskopi-Instruktør-Kurs (KIK) målt som endring i kvaliteten på koloskopitilbudet ved sentrene. 

Materiale og metode: Datagrunnlaget besto av koloskopier rutinemessig innrapportert til det nasjonale kvalitetsregisteret Gastronet 2014-2019 fra norske koloskopisentre - uavhengig av om de var representert med kursdeltakelse eller ikke. Effekten ble målt samlet for alle skopører ved instruktørenes skopisenter året før og året etter første representasjon på KIK. Vi brukte tre definerte kvalitetsvariabler (pasientrapportert smerte, om hele tykktarmen var fullstendig undersøkt og andelen koloskopier med påvisning av polypper 5 mm eller større).  Effekten av KIK opptil 5 år etter deltakelse ble også estimert. Skopisentre som ikke hadde deltatt, ble tildelt et virtuelt år for deltakelse («pseudo-deltakelse») for analysene. 

Resultater: Elleve deltakende sentre hadde registrert koloskopier i Gastronet året før og etter første KIK-representasjon med til sammen 18.555 koloskopier. Elleve sentre uten KIK (men med matchet tildeling av virtuelt KIK-år) hadde bidratt med 10.730 koloskopier til analysen. 
Mer enn 120.000 koloskopier inngikk i analyse på varighet av effekten.
Påvisning av polypper økte ved sentre som hadde sendt skopører på kurs og denne virkningen holdt seg over en 5-års periode både for menn og kvinner. Tilsvarende førte kursrepresentasjon til at andelen med moderate eller sterke smerter ved koloskopi ble redusert, men bare for kvinner – igjen med en varighet på minst 5 år. Dette er spesielt gledelig siden kvinner opplever smerter ved koloskopi oftere enn menn.

Konklusjon: Deltakelse på KIK kan være et nyttig virkemiddel for å øke kvaliteten på koloskopier ved sentre som ønsker å øke målbar kvalitet. Tilsvarende evaluering av kursdeltakelse kan en vurdere å bruke innen andre fagområder forutsatt at fagområdet har et kvalitetsregister tilsvarende Gastronet. 

Geir Hoff


Sist oppdatert 21.09.2023