Influence of asthma and obesity on respiratory symptoms, work ability and lung function: findings from a cross-sectional Norwegian population study.

2021 - Påvirkning av astma og fedme på luftveissymptomer, arbeidsevne og lungefunksjon. Resultater fra en norsk befolkningsstudie.

Klepaker G, Henneberger PK, Hertel JK, Holla ØL, , Kongerud J, Fell AKM. BMJ Open Respir Res. 2021 Sep;8(1):e000932.


Både astma og fedme er svært vanlige sykdommer og forekomsten av dem øker globalt. Astma er en luftveissykdom som gir luftveissymptomer, og tidligere studier vist at personer med overvekt og fedme har mer luftveissymptomer og påvirket lungefunksjon. 

I denne studien ville vi se om luftveissymtomer, lungefunksjon, sykefravær og arbeidsevne opptrer uavhengig av hverandre, eller om det er en samspillseffekt (interaksjon) mellom astma og forhøyet BMI på disse utfallene. Vi har brukt data fra Telemarkstudien for å undersøke dette. Totalt 626 personer med astma og 691 personer uten astma møtte til en undersøkelse der vi bl.a. målte lungefunksjon, høyde og vekt. Vi finner at astma er assosiert med redusert arbeidsevne, mer luftveissymptomer, mer sykefravær og reduksjon av enkelte lungefunksjonsmål. Fedme var assosiert med mer luftveissymptomer og reduksjon av noen lungefunksjonsmål, men effekten var svakere enn effekten av astma. 

Vi fant lite holdepunkter for samspillseffekter mellom astma og forhøyet BMI, med unntak av et lungefunksjonsmål hos overvektige. Dette betyr at effektene av astma og forhøyet BMI hos pasienter med begge plagene ikke forsterker hverandre, men at effektene er et resultat av begge tilstandene.

Geir Klepaker

Link PubMed

Doi: 10.1136/bmjresp-2021-000932


Sist oppdatert 21.09.2023