Surgical site infection after gastrointestinal surgery in children: an international, multicentre, prospective cohort study

2021 Postoperativ sårinfeksjon hos barn som gjennomgår gastrokirurgiske inngrep, en internasjonal multisenter studie

Drake TM, Pata F, Ghosh D, Ademuyiwa A, Arnaud A, Bhangu A,.. Lauzikas G, Wiborg J, Holte S S.. et al Global Health  2020 Dec;5(12):e003429

Studien ble utført for å kartlegge insidensen av postoperative sårinfeksjoner hos barn <16 år som gjennomgikk gastrokirurgiske inngrep, og om det var noen forskjell i insidensen av postoperative sårinfeksjoner mellom høyinntektsland og spesielt med henblikk på mellominntektsland og lavinntektsland, da det foreligger få data fra disse landene. Oppfølgingen var 30 dager postoperativt.

1159 barn fra 181 sykehuset i 51 land inngikk i studien. Landene ble delt inn i høyutviklede, middelsutviklede og lavutviklede land etter United Nations Human Development Index (HDI).

45%av barna var fra høy HDI land, 32% var fra mellom HDI land og 21% var fra lav HDI land.

I høy HDI land utviklet 6,3% av barna postoperativ sårinfeksjon, i mellom HDI land utviklet 12,8% av barna postoperativ sårinfeksjon og i lav HDI land utviklet 24,7% av barna postoperativ sårinfeksjon.

Postoperative sårinfeksjoner gav en høyere 30 dagers mortalitet, høyere intervensjonsbehov, oftere hulorgan komplikasjon og betydelig lengre sykehusopphold. Median sykehusopphold uten postoperativ sårinfeksjon var 3,0 dagers versus 7,0 dager ved utvikling av postoperativ sårinfeksjon. Laparoskopiske inngrep hadde signifikant lavere insidens av postoperative sårinfeksjoner.

Konklusjon: I lav HDI land er insidensen av postoperativ sårinfeksjon 4 doblet sammenliknet med høy HDI land, globalt fokus for forebygging av dette anbefales

Silje Stensholt Holte

Joakim Wiborg

Giedrius Lauzikas

Link PubMed

Doi: 10.1136/bmjgh-2020-003429

Sist oppdatert 21.09.2023