Good health-related quality-of-life and high patient-reported satisfaction after delayed breast reconstruction with pedicled flaps from the back.

2021 - Sammenligning av to måter å bygge opp bryst etter brystkreftoperasjon. Ingen forskjell i registrert livskvalitet ett år etter rekonstruksjon av bryst.

Rindom MB, Gunnarsson GL, Lautrup MD, Tos T, Hölich LR, Sørensen JA, Thomsen JB J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2021 Aug;74(8):1752-1757

I 2019 publiserte denne forskergruppen resultatene fra en randomisert studie hvor de sammenlignet to metoder for å bygge opp bryst igjen etter operasjon for brystkreft (se resymé fra 2019 – «Plager etter brystrekonstruksjon….»). De sammenlignet metoden «thoracodorsal artery perforator» (TAP) og «latissimus dorsi» (LD) metoden. Pasienter med TAP-metoden hadde mindre plager med skuldersmerter og en bedre skulderfunksjon ett år etter gjenoppbyggings-operasjonen (rekonstruksjonen). Pasientene ble rekruttert til studien fra tre danske sykehus (Odense, Lillebælt og Herlev & Gentofte) og et norsk sykehus (Telemark).

Nå har denne forskergruppen undersøkt om det er noen forskjell mellom TAP- og LD-gruppene i pasientenes opplevelse av livskvalitet et år etter rekonstruksjon. Det ble benyttet to validerte spørreskjema i undersøkelsen – EORTC QLQ-30 og Breast-Q. Det var ingen målbar forskjell mellom pasientgruppene uansett spørreskjema. Dette var overraskende med bakgrunn i påviste forskjeller for opplevd smerte. En mulig forklaring er at smerteopplevelse bare utgjør en del av total-skår for livskvalitet i validerte livskvalitetsskjema.

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1016/j.bjps.2020.12.019

Sist oppdatert 21.09.2023