The longitudinal course of anxiety, depression and apathy through two years after stroke

2022 - Angst, depresjon og apati gjennom to år etter hjerneslag.

Sagen-Vik U, Finset A, Moum T, Vik TG, Dammen T J Psychosom Res. 2022 Aug 24;162:111016


Apati, angst og depresjon forsinker bedring etter hjerneslag og er en stor belastning for pårørende. Likevel blir disse tilstander ofte oversett og ikke behandlet. Som følge av ”eldrebølgen” vil flere mennesker få slag og dermed disse alvorlige følgetilstandene. Forløpet av apati, angst og depresjon etter slag er lite kjent.

150 slagpasienter, fortløpende innlagt ved slagavdelingen, Sykehuset Telemark HF fra januar 2003 til juni 2005 deltok i studien og ble undersøkt gjentatte ganger. Resultatene viser at det er vanskelig å identifisere pasienter i akuttfasen etter slag som har høy risiko for utvikling av apati, angst og depresjon. Imidlertid kan kjente spørreskjemaer for kartlegging av angst og depresjon (HADS, MADRS) brukes, men lavere grenseverdier enn hos ikke-slagpasienter må anvendes fire måneder etter slag, mens de vanlige grenseverdier fungerer best to år etter slag. Et skjema for kartlegging av apati (AES) ble undersøkt og kunne forkortes fra 18 til 10 spørsmål. 

Omtrent en av fem pasienter hadde angst eller depresjon fire måneder etter slaget og omtrent halvparten av dem igjen hadde begge deler. Dette avtok og kom etter to år på nivå med det som er vanlig i den eldre normalbefolkningen. Allikevel forble omtrent halvparten av pasienter med enkelte angstlidelser (generalisert angstlidelse, sosialfobi, agorafobi) syke. Apati var vesentlig hyppigere enn i normalbefolkningen, og få pasienter ble friske, men de som ble friske anga mye angstplager på selvutfyllingsskjema i akuttfasen etter hjerneslag. Pasienter med både depresjon og apati hadde en høy risiko for å forbli deprimert. 

Det finnes behandling mot angst og depresjon, og apati er viktig å kjenne til for å sikre rett hjelp til pasient og pårørende. Derfor der det meget viktig å være oppmerksom på og kartlegge disse tilstander også flere år etter slag. Selvutfyllingsskjema og korte spørreskjema gjør dette enklere i en travel klinisk hverdag.
Bruk av den vanlig anbefalte grenseverdien for HADS viste seg egnet til å identifikasjon av angst og depresjon to år etter slag.

​Ulrike Sagen-Vik


Sist oppdatert 21.09.2023