IVF and human evolution

2022 - Assistert befruktning og menneskets evolusjon

Hanevik HI, Hessen DO Hum Reprod Update. 2022 Mar 31


Mennesket er formet av evolusjon. Evolusjonen virker sterkest i reproduksjonen, der det avgjøres hvem som skal få føre genene sine videre til neste generasjon. Assistert befruktning, som for eksempel IVF, er en medisinsk behandling som hjelper dem som er ufrivillig barnløse etter samleie. Samtidig er det en medisinsk behandling som endrer seleksjonspresset i menneskets reproduksjon, og dermed også menneskets evolusjon. Denne endringen forgår på cellenivå der samleie selekterer for sædceller som kan svømme langt, mens IVF favoriserer de som svømmer fort. 

Videre, på individnivå, kan enkeltindivider utsette sin reproduksjon og allikevel få barn med IVF, altså har vi en mindre negativ seleksjon av alder ved IVF enn ved samleie. I den grad slik utsatt reproduksjon er kulturelt betinget kan vi si at IVF muliggjør nye levesett, noe som igjen påvirker evolusjonen. 

Et hovedanliggende i denne oversiktsartikkelen er derfor å diskutere interaksjoner mellom biologiske og kulturelle faktorer i menneskets evolusjon sett i en IVF-sammenheng. Vi konkluderer med at IVF bidrar til en menneskeart som er stadig mer avhengig av, og tilpasset til, teknologiske innslag i reproduksjonen.       

Hans Ivar Hanevik

Link PubMed

Doi: https://doi.org/10.1093/humupd/dmac014​


Sist oppdatert 21.09.2023