The influence of socioeconomic factor on access to disease modifying treatment in a Norwegian multiple sclerosis cohort.

2022 - Betydningen av sosioøkonomisk status for tilgang på sykdomsforebyggende behandling ved multippel sklerose.

Flemmen HØ, Simonsen CS, Broch L, Brunborg C, Berg-Hansen P, Moen SM, Kersten H, Celius EG Mult Scler Relat Disord March 2022


Det er vist at tilgang på best mulig medisinske behandling ikke fordeles jevnt i ulike lag i samfunnet. Dette ses ved mange sykdommer og behandlingsformer, også multippel sklerose (MS). For MS er det flere studier som viser at lavere sosioøkonomisk status gir mindre tilgang på behandling. Forebyggende behandling for MS har vært tilgjengelig i Norge siden 1997.  Det har ikke tidligere vært studert om tilgangen til behandling påvirkes av sosioøkonomiske forhold i Norge.

I denne studien har vi sett på tilgangen for forebyggende behandling for MS opp mot sosioøkonomisk status. Vi har hentet inn data fra mer enn 1500 personer med diagnosen, bosatt i Oslo, Buskerud og Telemark. Vi har innhentet opplysninger om sosioøkonomiske forhold gjennom spørreskjema og opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå, etter samtykke fra deltakere.  

Resultatene er todelt: 

Når vi ser på tilgangen til forebyggende behandling gjennom alle årene behandling har vært tilgjengelig, ser vi at personer med høyere utdanningsnivå har hatt større sannsynlighet for å få forebyggende behandling. Denne forskjellen forsvinner når vi analyserer bare de siste årene (etter 2011). 

Når vi ser på tilgangen til den mest effektive forebyggende behandlingen, ser vi at dette i større grad gis til de personer som har mer aktiv sykdom ved debut, men at sosioøkonomiske forhold ikke spiller en direkte rolle. 

Vi konkluderer med at MS behandling i Norge tidligere var skjevfordelt (mer til de med høyere ressurser), men at denne forskjellen er jevnet ut gjennom årene. Tilgangen på høyeffektiv behandling styres utfra sykdommens alvorlighetsgrad. 

Heidi Øyen Flemmen
Sist oppdatert 21.09.2023