Use of pudendal nerve block among midwives in Norway: A national cross-sectional study

2022 - Bruk av pudendalblokade blant jordmødre i Norge: En nasjonal tverrsnittstuide.

Lukasse M, Bratsberg AB, Thomassen K, Nøhr EA Eur J Midwifery. 2022 Jun 7


Bakgrunn: Pudendalblokade er en effektiv smertelindring i fødselens andre fase og ved suturering postpartum, men bruken har gått kraftig ned de siste 40-50 årene. Jordmorstudenter får teoretisk og praktisk opplæring på skolen, men ser det lite brukt i klinikken. Formålet med studien var å kartlegge bruken av pudendalblokade blant jordmødre i Norge, samt deres kunnskap og erfaring med denne smertelindringsmetoden.

Materiale og metode: En kvantitativ tverrsnittstudie med et anonymisert, elektronisk spørreskjema ble i januar 2020 sendt ut til omtrent 1500 jordmødre ved fødeenheter i Norge for å kartlegge bruk av, kunnskap om og erfaring med pudendalblokade. 
Resultater: Totalt 527 jordmødre responderte på spørreskjemaet (35%). Under halvparten (44,6%) av jordmødre i Norge brukte pudendalblokade, og av disse opplyste omtrent halvparten at de brukte pudendalblokade ofte (≥ en gang/måned). Pudendalblokade var hyppigst brukt i Helse Sør-Øst, på kvinneklinikker eller på fødeenheter med 1500 fødsler eller flere i året. Jordmødrene som hevdet å ha stor grad av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring med pudendalblokade brukte pudendalblokade vesentlig hyppigere enn andre jordmødrene (p<0,001). Over 80% mente at opplæring var avgjørende for å begynne å bruke pudendalblokade. Kun 8% av jordmødrene som ikke brukte pudendalblokade, ønsket heller ikke å begynne å bruke det. 

Konklusjon: Selv om bare en fjerdedel av jordmødrene brukte pudendalblokade ofte, ønsket de fleste å begynne å bruke det. Grunnet lite forskning om temaet, fungerer ikke kunnskapsbasert praksis optimalt i forbindelse med bruk av pudendalblokade. Praktisk opplæring, prosedyre på avdelingen og støtte i fagmiljøet var avgjørende for at jordmødre skulle begynne å bruke det.

Alette Bruseth Bratsberg

Doi: 10.18332/ejm/146690​


Sist oppdatert 21.09.2023