En kvalitativ studie om intensivsykepleieres og legers erfaringer med covid-19 pandemien

2022 - En kvalitativ studie om intensivsykepleieres og legers opplevelser med covid-19 pandemien

Meyer-Kristiansen B, Danielsen A, Hegland PA Inspira. 2022;17(1):54-70

Bakgrunn: 
Covid-19-pandemien forandret arbeidshverdagen til helsepersonell over hele verden. Det var mangel på smittevernutstyr og intensivpersonell, lite kunnskap om viruset og store omveltninger på flere sykehus for å behandle pasientene med covid-19. I lys av dette var det interessant å undersøke hvordan intensivsykepleiere og leger som stod i front i behandlingen av kritisk syke pasienter med covid-19 opplevde denne fasen.

Hensikt: 
Hensikten med studien var å utforske intensivsykepleiere og legers opplevelser med å jobbe med de kritisk syke pasientene med covid-19 under pandemien, og å utforske hvordan samarbeidet mellom helsepersonellet opplevdes under covid-19.

Metode: 
Et eksplorerende design med et semistrukturert intervju ble valgt, og 11 informanter fordelt på to fokusgrupper ble inkludert fra en intensivavdeling på et sentralsykehus i Helse Sørøst.
Intervjuene ble gjennomført oktober 2020. 

Resultater: 
Kategorien «fra usikkerhet til trygghet» omhandler subkategoriene
«opplever å bli gamblet med», «fysiske påkjenninger i møte med den nye og ukjente jobbhverdagen» og «opplevelsen av å bli ivaretatt». 
Kategorien «opplevelse av unikt samarbeid» omhandler subkategoriene «faglig og sosial tilhørighet», «faglige forventninger» og «faglig forberedthet». 

Konklusjon: 
Intensivsykepleiere og leger har opplevd usikkerhet og redsel under covid-19- pandemien. Det har vært en krevende tid for helsepersonell blant annet på grunn av mangel på smittevernsutstyr, lite kunnskap om viruset og stor arbeidsbelastning. Det ble tryggere da mer utstyr kom på plass og kunnskapen om viruset økte. Men arbeidshverdagen var fortsatt krevende med fysisk og psykisk stress på grunn av kritisk syke pasienter med covid-19, og det var lange og ubehagelige vakter inne på kohorten. 
Pandemien kan ha bidratt positivt for arbeidsmiljøet, det oppstod et unikt samarbeid på tvers av profesjoner, og en opplevelse av å stå sammen. Alle bidro, og det var erfarent intensivpersonell tilgjengelig inne på kohorten. Intensivsykepleierne og anestesilegene fordelte arbeidsoppgavene, var effektive og fikk en god struktur på dagen.

Bente Meyer-Kristiansen


Doi: https://doi.org/10.23865/inspira.v17.3637​Sist oppdatert 21.09.2023