Fatigue in multiple sclerosis is associated with socioeconomic factors.

2022 - Fatigue ved MS er sterkere hos personer med lavere sosioøkomisk status.

Broch L, Flemmen HØ, Simonsen CS,  Berg-Hansen P, Ormestad H, Brunborg C og Celius EG Multiple Sclerosis and Related Disorders, vol 64, 2022

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom i nervesystemet. Fatigue er en av hovedårsakene til at personer med MS opplever redusert livskvalitet og en av hovedårsakene til arbeidsuførhet. Fatigue kan beskrives som en overmannende følelse av trøtthet og utmattelse, som mangel på energi. Opplevelsen av fatigue er uavhengig av kraftvikt/lammelser eller tristhet, som ved depresjon. Fatigue kan forekomme i alle stadium av MS og påvirkes ikke av medikamentell behandling. 

Denne kartleggingsstudien er basert på de elektroniske journalene for personer med MS i Oslo, Buskerud og Telemark i perioden 1998-2017. Vi har registrert detaljerte opplysninger om symptomer, diagnostikk, behandling og forløp av sykdommen. Gjennom spørreskjema har vi kartlagt forekomsten og alvorlighetsgraden av symptomer på fatigue, angst og depresjon. Vi har fått data om sosioøkonomiske forhold som sivilstatus, arbeidsstatus, inntekt og røyking gjennom spørreskjema og i data fra Statistisk Sentralbyrå. 

Av de inviterte, svarte 64 % på spørreskjema om fatigue (1599 av 2512). Resultatene viser at flere av såkalte sosioøkonomiske faktorene spiller inn for grad av utmattelse/fatigue. Personer med høyere utdannelse har mindre grad av fatigue. Faktorer som viser seg være forbundet med mer fatigue, er å skilt, ha barn, uføretrygd, ha foreldre med lavere nivå av utdannelse, røyke og ha andre autoimmune sykdommer. Fatigue forekommer også mer hos kvinner og personer med større funksjonshemming av MS sykdommen. 

Heidi Øyen Flemmen
Doi: https://doi.org/10.1016/j.msard.2022.103955​Sist oppdatert 21.09.2023