Zopiclone versus placebo for short‑term treatment of insomnia in patients with advanced cancer—a double‑blind, randomized placebo‑controlled clinical multicenter phase IV trial

2022 - Har Zopiklone effekt for søvnløshet hos alvorlig syke kreftpasienter? En randomisert placebokontrollert studie.

Jakobsen G, Sjue K, Paulsen Ø, Kaasa S, Hjermstad MJ, Klepstad P Support Care Cancer. 2022 Dec 19

Søvnløshet er et hyppig forekommende symptom hos pasienter med langtkommet kreftsykdom. Med pasientenes samtykke fikk pasientene i denne studien ved loddtrekning (randomisering) tildelt enten sovemedisinen zopiklone eller en inaktiv «narretablett» (placebo) i seks netter. Alle pasientene hadde kreftsykdom med spredning og søvnløshet. 39 pasienter fullførte studien.

Pasientene vurderte selv søvnkvaliteten ved hjelp av et skåringsskjema med skala fra 0 (best mulige søvnkvalitet) til 10 (verst tenkelig).  Zopiklone-gruppen oppnådde gjennomsnittlig vesentlig bedre søvnkvalitet (skåring 2,9 siste av 6 netter) sammenlignet med placebogruppen som skåret 4.5 på søvnkvalitet. Trass i at 278 pasienter var mulige kandidater for inklusjon i studien, kunne bare 41 inkluderes, 39 av disse fullførte studien. Vi greide ikke å rekruttere det beregnede nødvendige antall på 66 pasienter.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning:

Studien er en godt gjennomført randomisert placebokontrollert studie som indikerer at korttids behandling med zopiklone forbedrer selvrapportert søvnkvalitet hos alvorlig syke kreftpasienter. Den demonstrerer også at det kan være krevende å gjennomføre studier for denne pasientgruppen.

​Konsekvenser og overføringsverdi: 

Studien viser at behandling med zopiclone forbedrer redusert søvnkvalitet hos alvorlig syke kreftpasienter. En signifikant effekt i en liten studie kan tyde på at effekten er relativt stor. Samtidig er usikkerheten større i en liten studie som ikke har klart å rekruttere det forhåndsberegnete antall deltagere.

Studien er for liten og av for kort varighet til å kunne si noe om eventuelle bivirkninger av sovemedisinene. 


Ørnulf Paulsen

Doi: 10.1007/s00520-022-07537-xSist oppdatert 21.09.2023