Genetic epidemiology of amyotrophic lateral sclerosis in Norway - a 2-year population based study

2022 - Identifisering av genetiske årsaker til amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i Norge.

Olsen CG, Busk ØL, Aanjesen TN, Alstadhaug KB, Bjørnå IK, Braathen GJ, Breivik KL, Demic N, Flemmen HØ,..et al,..Holla ØL, Jøntvedt AB,..Novy C, Tveten K,..Høyer H Neuroepidemiology. 2022 May


Bakgrunn: Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en nevrologisk sykdom der nervecellene som kobler hjerne og muskler ødelegges. ALS deles vanligvis inn i to grupper; familiær og sporadisk. Familiær betyr at man har en eller flere familiemedlemmer med sykdommen. Sporadisk betyr at det kun er enkelt individer med sykdommen i familien. I Europa har man identifisert en genetisk årsak hos 50-70% av personene med familiær ALS og 5% av personene med sporadisk ALS I Norge har situasjonen så langt vært ukjent. I lys av mulig utvikling innen persontilpasset medisin, melder det seg et økende behov for kunnskap om genetiske årsaker til ALS i en populasjon. Denne studien viser kliniske og genetiske data hos norske ALS pasienter, både familiære og sporadiske. 

Metoder: I løpet av en 2-års periode ble det rekruttert ALS pasienter fra alle 17 nevrologiske poliklinikker i landet. Det ble tatt blodprøver for å gjennomføre genetiske analyser. I tillegg ble klinisk informasjon samlet ved hjelp av et spørreskjema. 

Resultater: Totalt 279 ALS pasienter ble inkludert i studien. Av disse hadde 11.5% familiær ALS, mens 88.5% hadde sporadisk ALS. En genetisk årsak til ALS ble identifisert hos 31 individer (11.1%), hvorav 18 (58.1%) var familiære og 13 (41.9%) var sporadiske. Den vanligste genetiske årsaken var et unormalt antall repetisjoner (ekspansjon) av et område i DNA sekvensen til C9orf72-genet. Totalt utgjorde den 6.8% av tilfellene hvorav 8 var familiære og 11 var sporadiske ALS pasienter. Det ble også identifisert sykdomsfremkallende genetiske årsaker i to andre gen, SOD1 og TBK1. Disse årsakene ble identifisert hos 10 familiære og 2 sporadiske tilfeller. C9orf72 ekspansjonen dominerte hos pasientene fra Helse Nord og Helse Midt. SOD1 dominerte hos pasienter fra Helse Sør-Øst. 

Konklusjon: Denne studien har identifisert flere sykdomsfremkallende årsaker hos både familiære og sporadiske ALS pasienter. Videre har den vist at det å begrense genetisk testing til kun familiære tilfeller vil kunne gi en risiko for å unnlate å identifisere 40% av personene med en genetisk årsak. Dette indikerer behov for genetisk testing også hos de sporadiske tilfellene.

Cathrine Goberg Olsen​Sist oppdatert 21.09.2023