Clinical characteristics and proteome modifications in two Charcot-Marie-Tooth families with the AARS1 Arg326Trp mutation

2022 - Kliniske symptomer og proteom modifikasjoner hos to familier med AARS1-nevropati.

Høyer H, Busk ØL, Esbensen QY, Røsby O, Hilmarsen HT, Russell MB, Nyman TA, Braathen GJ, Nilsen HL BMC Neurol. 2022 Aug 15;22(1):299

​​

Introduksjon:
Aminoacyl tRNA-syntetaser er enzymer som fester de ulike aminosyrene til deres korresponderende tRNA under dannelsen av proteiner. Genetiske sekvensvarianter i flere av disse enzymene (AARS1, GARS1, HARS1, YARS1 and WARS1) er årsak til genetisk betinget nerveskade. Imidlertid vet man ikke hvordan og hvorfor disse variantene gir sykdom.

Metoder:
Fra 2012 ble alle pasienter henvist til Sykehuset Telemark med spørsmål om genetisk betinget nerveskade undersøkt med et genpanel som blant annet inneholdt AARS1 genet. Ved funn av en spesifikk AARS1 variant ble familiemedlemmer tilbudt undersøkelse og blod fra familiemedlemmer og friske kontroller ble brukt for å undersøke varianten på RNA nivå og for å måle alanin konsentrasjon. Videre ble proteom analyser (undersøkelse av protein mengde for alle proteiner) utført på perifere mononukleære celler fra blod (PBMC) tappet fra fire affiserte individer og fire friske kontroller.

Resultater:
Hos ti familiemedlemmer fra to norske familier ble en spesifikk AARS1 variant identifisert (NM_001605.2:c.976C>T p.(Arg326Trp)). Alle affiserte individer hadde en mild til alvorlig sensorisk og motorisk nerveskade. Proteom studier basert på fire affiserte individer viste en påvirkning på immunsystemet, spesielt komponenter involvert i respons til kronisk skade og inflammasjon. Videre ble det observert en endring av proteiner involvert i mitokondria som tyder på at AARS1 varianten fører til redusert mitokondrie funksjon.

Konklusjon:
Denne studien beskriver kliniske og nevrologiske karakteristika ved en spesifikk AARS1 variant som ble identifisert hos to norske familier. Proteom studier indikerer at denne varianten fører til sykdom ved å gi økt kronisk inflammasjon og redusere mitokondrie funksjon.


Helle Høyer


Sist oppdatert 21.09.2023