Community services during the COVID-19 pandemic in a Norwegian county: impact on users with multiple, complex needs and their service providers – a qualitative study.

2022 - Kommunale bofellesskap under COVID-19 pandemien i et norsk fylke: virkning på brukere med flere, komplekse behov og deres tjenesteytere – et kvalitativ studie.

Linda Kristin Hørsrud, Trine Lise Bakken Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities.  Vol.16(4), 2022, pp. 226-238.


Bakgrunn: Mennesker med utviklingshemming opplevde å miste tilbudet om dagaktivitetssenter, fritidstilbud og noen hadde lite eller ingen kontakt med pårørende da Norge stengte ned i mars 2020. Forutsigbarhet og struktur i hverdagen ble satt på prøve. Fagfolk både i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, spesielt habiliteringstjenestene, har vært bekymret for brukernes psykiske helse. Et prosjekt ble opprettet i Sykehuset Telemark, seksjon for voksenhabilitering for å undersøke hvordan fagpersoner i kommunale tjenester opplevde situasjonen for særlig sårbare brukere med store og sammensatte vansker.

Hensikt: Artikkelens hensikt var å undersøke hvordan brukere med utviklingshemming og særlige komplekse tilleggs tilstander opplevde endringer i hverdagen og restriksjoner under covid-19 pandemien i 2020.

Resultater: Den tematiske analysen avdekket seks hovedområder for endringer, inkludert bruker og tjenesteyter perspektiv.

Bruker perspektiv: Daglige rutiner, Aktiviteter, Tilrettelegging av oppgaver, Velvære/livskvalitet

Tjenesteyter perspektiv: Bruk av arbeidstimer, Positive erfaringer.

Konklusjon: Daglige rutiner er endret. Aktivitetsnivået er redusert og noen aktiviteter er erstattet med aktiviteter som ser ut til å virke mindre stress aktiverende. Færre arenaskifter. Redusert behov for felles transport, som tidligere ble rapportert som stressende for brukerne og redusert stress på morgen.  Det har vært økt innsats av personalet til å tilby aktiviteter i hjemmet, noe som kan ha ført til mer individuelt tilpasset bistand. Det har vært lavere forekomst av uhensiktsmessig atferd, repetetiv atferd, motorisk uro og fysisk smerte som hodepine. Funnene i studien understreker at uvanlige mennesker trenger uvanlige tilpasninger for å leve et godt liv ut fra sine forutsetninger. En gjennomgående strukturert hverdag med få muligheter til å påvirke balansen mellom aktivitet og hvile ser ut til å kunne gi et vedvarende høyt stressnivå og redusert livskvalitet.
                                                         
​Linda Kristin Hørsrud


Doi: 10.1108/AMHID-12-2021-0049​
Sist oppdatert 21.09.2023