Kvinners erfaringer med helsetjenestetilbudet ved medikamentell abort.

2022 - Kvinners erfaringer med helsetjenestetilbudet ved medikamentell abort.

Sommerseth E., Sandvik B., Dahl B., Røseth I., Lyberg A Sykepleien Forskning 2022; (89883) :e-89883.

Bakgrunn: De fleste svangerskapsavbrudd i Norge gjennomføres som
medikamentell abort, enten på sykehus eller i eget hjem. Abort skal
gjennomføres med de samme standardene som ved andre helsetjenester, men
på bakgrunn av eksisterende kunnskap kan man stille spørsmål ved om dette er
tilfelle.

Hensikt: Hensikten med denne studien var å belyse norske kvinners erfaringer
med helsetjenestetilbudet ved gjennomføring av medikamentell abort.
Metode: Studien hadde et utforskende og beskrivende design med individuelle
intervjuer med 24 kvinner som hadde gjennomført en medikamentell abort
hjemme før slutten av tolvte svangerskapsuke. Dataene ble analysert med
systematisk tekstkondensering.

Resultater: I hovedsak trakk kvinnene frem negative erfaringer i møte med både
helsepersonell og helsetjenestene. Hovedfunnene er knyttet til kvinnenes
opplevelse av å være en ressursbelastning som ikke fortjener omsorg, møter
med en rutinepreget tjeneste som ensidig fokuserer på fysiske aspekter fremfor
en personsentrert tilnærming, samt opplevelsen av mangel på valgfrihet,
medbestemmelse og forberedthet.

Konklusjon: Kvinnene erfarte at tilbudet om å snakke om abortvalg var
begrenset. Videre opplevde de mangel på informasjon og tilgjengelighet samt
individuell tilnærming ved uro eller uventet forløp. Andre erfaringer var at de
ble møtt med distansering og mangel på respekt samt en følelse av ensomhet.
Tilgang til personell med fordypet kunnskap om abortforløp, for eksempel
jordmortjeneste, kan styrke tjenestetilbudet og sikre faglig forsvarlighet.

​Idun Røseth

Doi: 10.4220/Sykepleienf.2022.89883​Sist oppdatert 29.11.2022