Characteristics of non-participants in a randomized colorectal cancer screening trial comparing sigmoidoscopy and faecal immunochemical testing.

2022 - Noen faktorer må det taes spesielle hensyn til i det nasjonale tarmscreeningprogrammet for å sikre lik tilgang til alle i målgruppen.

Botteri E, Hoff G, Randel KR, Holme Ø, de Lange T, Bernklev T, Aas E, Berthelsen M, Natvig E, Kirkøen B, Knudsen MD, Kværner AS, Schult AL, Ursin G, Jørgensen A, Berstad P Int J Cancer, April 2022

I Bærum og Moss i 2012 startet en utprøving av to mulige screeningmetoder med tanke på et nasjonalt tarmkreftscreeningprogram. 140.000 menn og kvinner i alder 50-74 år ble trukket ut fra folkeregisteret og invitert til enten undersøkelse for usynlig blod i avføringen hvert annet år i 10 år eller undersøkelse én gang av nederste ca. 50 cm av endetarm og tykktarm ved hjelp av en bøyelig «tarmkikkert» (sigmoidoskopi). Begge metoder er vurdert å være gode metoder for å redusere død grunnet tarmkreft. Oppslutningen i befolkningen vil være avgjørende for nytten av et screeningprogram.
 
I denne delstudien ble det derfor undersøkt hva som karakteriserte de som valgte å ikke benytte seg av screeningtilbudet. Menn, yngre alder, lav utdannelse og lav inntekt, pensjonist eller arbeidsløs, alene-boende, immigrant, lang reisevei til screeningsenter og bruk av psykiatri- eller diabetes-medisiner viste sammenheng med lav deltakelse for begge screeningmetoder. Lav sosioøkonomi-status, immigrant og lang reisevei til screeningsenter betydde mer i sigmoidoskopigruppen enn blant dem som testet for blod i avføringen. Oppmøtet var 51,5% i simoidoskopigruppen og 58,5% blant dem som testet for blod i avføringen. Testing for blod i avføringen er nå blitt valgt som screeningmetode i det nasjonale screeningprogrammet som starter i mai 2022 – med gradvis overgang til koloskopiscreening (kikkertundersøkelse av hele tykktarmen) når kapasiteten for dette er bygd opp tilfredsstillende. Delstudien har gitt innblikk i hvilke grupper som trenger mer tilrettelegging for å sikre et likt helsetilbud til alle.  
 
 
Geir Hoff

 

Sist oppdatert 14.02.2024