The association between geriatric treatment and 30-days readmission risk among medical inpatients aged ≥ 75 years with multimorbidity.

2022 - Risikofaktorer for reinnleggelse på sykehus i løpet av 30 dager for gamle pasienter med mange sykdommer.

Marte Sofie Wang-Hansen, Hege Kersten, Jurate Saltyte Benth, Torgeir Bruumn- Wyller PLos One 2022. Jan doi: 10.1371


Mange gamle pasienter som har flere sykdommer og bruker mange medisiner samtidig blir reinnlagt på sykehus kort tid etter en akutt sykehusinnleggelse. Hyppige reinnleggelser medfører et stort trykk på helsevesenet og høye helsekostnader for både pasientene og samfunnet. Vi ønsket å undersøke om det var noe forskjell i antall reinnleggelser blant skrøpelige eldre pasienter som ble behandlet på geriatriske avdelinger versus andre avdelinger. Formålet med studien var også å finne risikofaktorer for reinnleggelse i løpet av 30 dager for dernest å kunne tilby bedre pasientforløp til denne sårbare pasientgruppen.

Vi inkluderte 227 hjemmeboende pasienter som var akutt innlagt på Vestfold Sykehus. Alle de inkluderte hadde minst tre sykdommer, var over 75 år og mottok hjelp fra hjemmetjenesten. Gjennomsnittsalderen var 86 år og 59 % var kvinner. 

Vi fant ingen forskjeller i antall reinnleggelser mellom pasientene som var innlagt på geriatrisk avdeling og andre medisinske avdelinger. Vi fant derimot høyere risiko for reinnleggelse blant de yngste kvinnene i gruppen vi studerte. Redusert kognitiv funksjon var også en risikofaktor for reinnleggelse i løpet av 30 dager etter utskriving. Ekstra oppmerksomhet og oppfølging av kvinner med kognitiv svikt vil kunne bidra til å redusere reinnleggelser blant de gamle skrøpelige pasientene.  Hege Kersten


Sist oppdatert 21.09.2023