15-year benefits of sigmoidoscopy screening on colorectal cancer incidence and mortality: a pooled analysis of randomized trials

2022 - Samlede forskningsdata fra flere land viser at sigmoidoskopi screening kan redusere både forekomst og død av tarmkreft med ca. 20%.

Juul FE, Cross A, Schoen R, Senore C, Pinsky P, Miller E, Segnan N, Wooldrage K, Wieszczy-Szczepanik P, Armaroli P, Garborg K, Adami HO, Hoff G, Kalager M, Bretthauer M, Løberg M, Holme Ø Ann Intern Med 2022, 11 October

 
Verdens første randomiserte studie på tarmscreening ble utført i Telemark i 1983. Randomisering betyr at personer trekkes ut ved loddtrekning til en gruppe som tilbys screening og en gruppe som får «standard helsetilbud» dvs. ingen screening. Screeningmetoden var undersøkelse av nederste ca. 50 cm av tykktarmen ved hjelp av en bøyelig, tynn «tarmkikkert». Siden har metoden vært brukt i større randomiserte studier i flere land, bl.a. NORCCAP-prosjektet i Telemark og Oslo 1999-2001. 
 
I artikkelen som nå er publisert, er resultatene samlet fra fire store randomiserte studier i USA, Storbritannia, Italia og Norge (NORCCAP) – i alt 274.952 personer likt fordelt mellom screening- og kontrollgruppe. I Norge ble målgruppen trukket ut direkte fra Folkeregisteret fordi det er slik det vil bli gjort i et nasjonalt screeningprogram. I de andre landene ble målgruppen først spurt om de var villige til å bli randomisert. Oppmøtet i Norge var 65%.
 
15 år etter sigmoidoskopi var både forekomsten av tarmkreft og død grunnet tarmkreft redusert med ca. 20% blant dem som ble invitert til screening sammenlignet med kontrollgruppen. Forekomsten var redusert med 25% blant menn og 16% blant kvinner. Død grunnet tarmkreft var redusert med 27% for menn, mens det var ingen statistisk sikker reduksjon blant kvinner. I år startet utrullingen av Tarmscreeningprogrammet i Norge. Det er foreløpig basert på testing for usynlig blod i avføringen, men med overgang til koloskopi etter hvert, dvs. «tarmkikkert»-undersøkelse av hele tykktarmen – ikke bare sigmoidoskopi.
 
Geir Hoff
 
 

 

Sist oppdatert 14.02.2024