Association of respiratory symptoms with body mass index and occupational exposure comparing sexes and subjects with and without asthma: follow-up of a Norwegian population study (the Telemark study)

2022 - Sammenhengen mellom luftveissymptomer og endret kroppsmasse indeks eller yrkeseksponering. Resultater fra oppfølging av en norsk befolkningsstudie.

Klepaker G, Henneberger PK, Torén K, Brunborg C, Kongerud J, Fell AKM.  BMJ Open Respir Res. 2022 Mar;9(1):e001186


Både yrkeseksponering og fedme er assosiert med luftveissymptomer. 

I denne studien har vi undersøkt om endring i kroppsmasse index (KMI) eller yrkeseksponering (eksponering for gass, støv eller røyk) medfører endring i luftveissymptomer, målt ved en symptom byrde score. Vi ønsket også å se om disse endringene var forskjellige hos menn og kvinner og hos pasienter med astma. Vi har brukt data fra Telemarkstudien for å undersøke det. 6350 personer svarte på et spørreskjema i 2013 og 2018. 

Vi finner at økt KMI er assosiert med økte luftveissymptomer. Det var ingen forskjell mellom kjønnene, men pasienter med astma fikk en større økning i symptombyrde score enn de uten astma. Når det gjelder økt yrkeseksponering gir også det økt symptombyrde score, men det var ikke klare funn som støttet en forskjell mellom kjønnene eller hos de som hadde astma. 


​Geir Klepaker

Link PubMed

Doi: 10.1136/bmjresp-2021-001186

Sist oppdatert 21.09.2023