Inflammation in the early phase after kidney transplantation is associated with long-term all-cause mortality

2022 - Sterk sammenheng mellom inflammasjon og dødelighet blant nyretransplanterte

Heldal TF, Åsberg A, Ueland T, Reisaeter AV, Pischke SE, Mollnes TE, Aukrust P, Hartmann A, Heldal K, Jenssen T Am J Transplant. 2022 Mar 30

​​

Nyretransplantasjon er et viktig behandlingsalternativ for pasienter med terminal nyresykdom, men det krever mye ressurser av både samfunnet og pasientene. Det er derfor viktig å optimalisere oppfølgingen av denne pasientgruppen for å sikre at organene utnyttes best mulig. Nyretransplanterte har høyere dødsrater sammenlignet med den generelle befolkningen, men denne forskjellen kan ikke kun forklares ved hjelp av tradisjonelle risikofaktorer som høyt blodtrykk, diabetes osv. Inflammasjon betyr betennelse, og kan skyldes alt fra infeksjoner til autoimmune sykdommer. Lavgradig inflammasjon har vist seg å være en risikofaktor for død i den generelle befolkningen, og vi ønsket derfor å undersøke om denne sammenhengen også er til stede i den nyretransplanterte populasjonen.

I denne studien ble det inkludert 1044 pasienter som gjennomgikk nyretransplantasjon i perioden 2007-2012, og pasientene ble fulgt opp gjennom nyreregisteret frem til desember 2020. Pasientene målte 21 inflammasjonsmarkører 10 uker etter transplantasjonen, og basert på disse verdiene laget vi flere inflammasjonsscorer. I oppfølgingsperioden døde 312 (29.9%) pasienter. Gruppen pasienter med høyest grad av inflammasjon hadde fem ganger så høy risiko for å dø i løpet av oppfølgingsperioden sammenlignet med pasientene med minst uttalt inflammasjon. I dette materialet var sammenhengen mellom inflammasjon og død vesentlig sterkere enn for eksempel sammenhengen mellom røyking, diabetes og død. Resultatene pekte i retning av at generell inflammasjon er det viktigste heller enn spesifikke reaksjonsveier.

Lavgradig inflammasjon kan være med på å forklare de høye dødsratene blant nyretransplanterte. Resultatene må verifiseres og utforskes videre i intervensjonsstudier, men de kan påvirke både oppfølgingen av pasientgruppen og potensielt bruken av immundempende medikamenter. 

Torbjørn Heldal Fossum

Link PubMed

Doi: 10.1111/ajt.17047Sist oppdatert 21.09.2023