Genetic overlap between ALS and other neurodegenerative or neuromuscular disorders.

2023 - Genetisk overlapp mellom ALS og andre nevrodegenerative og nevromuskulære tilstander

Olsen CG, Busk ØL, Holla ØL, Tveten K, Holmøy T, Tysnes OB, Høyer H. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2023 Oct 17:1-11 Amyotrofisk Lateral Sklerose er en nevrodegenerativ sykdom som fører til muskelsvinn og lammelser. Omtrent 10% av pasientene har familiehistorie med ALS, altså to eller flere affiserte slektninger. De resterende 90% rapportere ingen familiehistorie med ALS.

ALS er et resultat av flere faktorer som gener, miljø og alder. Per i dag er varianter i mer enn 30 gener direkte koblet som årsak til sykdommen. En genetisk årsak er identifisert i omtrent 50% av de familiære tilfellene og i 5-10% av personene uten familiehistorie. Det er behov for å identifisere flere ALS gener for å bedre forstå hvorfor noen får denne sykdommen.

Fra tidligere er det kjent at det i stor grad er overlapp mellom ALS-gener og gener som forårsaker andre nevromuskulære eller nevrodegenerative lidelser. Denne populasjonsbaserte studien undersøkte om pasienter med ALS har familie med andre nevrologiske lidelser, samt utforsket forekomsten av sjeldne genetiske varianter assosiert med andre nevromuskulære og nevrodegenerative lidelser. 

 

Metoder: I løpet av en toårsperiode ble det samlet inn blodprøver og kliniske data fra pasienter med ALS fra alle 17 nevrologiske avdelinger i Norge. Vår genetiske analyse involverte eksomsekvensering og bioinformatikkfiltrering av 510 gener assosiert med nevrodegenerative og nevromuskulære lidelser. Variantene ble tolket ved hjelp av genotype-fenotype-korrelasjoner og bioinformatikkverktøy. 

 

Resultater: Totalt 279 pasienter fra en norsk populasjonsbasert ALS-kohort deltok i denne studien. 31 prosent av pasientene hadde første- eller andregradsslektninger med andre nevrodegenerative lidelser, oftest demens og Parkinsons sykdom. Den genetiske analysen identifiserte 20 mulige patogene varianter i 11 gener (ATL3, AFG3L2, ATP7A, BICD2, HARS1, KIF1A, LRRK2, MSTO1, NEK1, NEFH, SORL1) hos 25 pasienter. NEK1-risikovarianter var til stede hos 2,5%. Bare fire av de 25 pasientene med varianter rapporterte pårørende med andre nevrodegenerative eller nevromuskulære lidelser. 

 

Konklusjon: Genvarianter kjent for å forårsake andre nevrodegenerative eller nevromuskulære lidelser, hyppigst i NEK1, ble identifisert hos 9 % av pasientene med ALS. De fleste av disse pasientene hadde ingen familiehistorie med andre nevrodegenerative eller nevromuskulære lidelser. Funnene våre indikerte at AFG3L2, ATP7A, BICD2, KIF1A og MSTO1 bør utforskes videre som potensielle ALS gener.

 

Cathrine Goberg Olsen

Link PubMed

Doi: 10.1080/21678421.2023.2270705

Sist oppdatert 08.11.2023