2023 A study of the experience of Norwegian IVF physicians in evaluating the parenting capacity of patients

Egeland T, Ruud TK, Hanevik HI, Magelssen M RBMO Volume 00 ISSUE00 2023 103368

Leger som jobber med prøverørsbehandling i Norge har, ifølge bioteknologiloven, en plikt til å vurdere om ufrivillig barnløse par er egnet til å bli foreldre med assistert befruktning. 

Å gjøre en slik vurdering kan være utfordrende for legen av mange grunner. For å finne ut hvordan norske leger som gjør slike vurderinger opplever denne oppgaven har Hans Ivar Hanevik ved STHF og kollegaer ved Universitetet i Oslo gjort en kvalitativ intervjustudie. 14 leger deltok i studien som viser at det særlig er tvilstilfellene som gir legene hodebry. 

I disse tvilstilfellene mener legene at det er nyttig for dem å kunne innhente opplysninger fra andre instanser som kjenner pasientens situasjon fra tidligere, slik som fastlege og eventuelt barnevernstjenesten. Legene var også fornøyd med at det er etablert en mulighet for å sende saker som dreier seg om tvilstilfeller til vurdering hos Barne-, ungdom-, og familieetaten for å få råd. 

Selv om egnethetsvurderingen opplevdes krevende for legene, viser studien at de foretrekker dagens modell med individuell vurdering av pasienten hos lege heller enn en modell med mer detaljerte retningslinjer fra myndighetsinstanser. 

Hans Ivar Hanevik

Artikkel på rbmojournal.com


Artikkel på Doi: https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.103368​

Sist oppdatert 30.10.2023